Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
 • Autoři zaručují, že příspěvek nebyl dosud publikován, ani není v současnosti zaslán k publikování jinam a pokud bude v DaP přijat, nebude jinam předložen.
 • Autoři zaručují, že příspěvek je originální, neporušuje jakákoli vlastnická nebo autorská práva a neobsahuje nic nezákonného.
 • Autoři jsou povinni s citovanými odkazy poskytnout identifikátor DOI pokud je k dispozici. DOI lze nalézt s plným textem článku, obsahem nebo informacemi o článku na webu časopisu (publikace) nebo vydavatele.
 • Autoři nesou zodpovědnost za dodržení etických zásad při výzkumné práci a publikaci jejich výsledků, zejména za dodržení výzkumné etiky a citační etiky.
 • Autoři zaručují, že se významně podíleli na obsahu a přípravě příspěvku a že viděli a schvalují obsah, autorství, pořadí autorů a seznam odkazů.
 • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 • Autoři se zavazují aktivně podílet na recenzním řízení a provést finální autorské korektury před zveřejněním.

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory 

Do časopisu „Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích“ jsou přijímány původní vědecké stati, výzkumné studie, diskuzní příspěvky, recenze odborných monografií a výzkumných studií, významná sdělení, zprávy o konferencích, seminářích a workshopech.

Zasláním příspěvku autor stvrzuje původnost textu, který nebyl dosud jinde publikován. Autor se zavazuje dodržovat autorskou etiku.

Příspěvky jsou publikovány v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Bližší určení jednotlivých kategorií příspěvků:

 • Vědecké stati, výzkumné studie, metodologické příspěvky, diskuse –  rozsah do 30 normostran (54 000 znaků s mezerami, včetně abstraktu a seznamu literatury).
  Tyto typy textů procházejí nezávislým recenzním řízením formou double-blind review. 
 • Recenze – rozsah do 5 normostran (9000 znaků).
 • Zprávy – o konferencích, seminářích a workshopech, významná sdělení s rozsahem do 10 normostran (18 000 znaků).

Po předchozí domluvě s redakcí je možné u empirických a teoretických studií dohodnout individuální rozsah příspěvku.

Články k publikování zasílejte elektronickou poštou na e-mailovou adresu redakce dap@palestra.cz, nebo  online pomocí systému pro podání příspěvku.

Od autorů není vyžadován poplatek za odeslání a zpracování článku - publikování v DaP je bezplatné.

Autoři jsou plně odpovědní za věcnou, jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce provádí kontrolu a pouze nezbytné základní jazykové a formální úpravy přijatých textů.

Pokud má autor pochybnosti o jazykové správnosti některého jevu, lze využívat Internetovou jazykovou příručkou ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Požadavky na formát textu jsou dostupné zde.

Před odesláním příspěvku

Ujistěte se, že dodržujete standardy publikační etiky. Informace o publikační etice naleznete v našich zásadách Etika publikování

Součástí procesu odeslání je prohlášení o originalitě a převodu autorských práv.

Proces podání

Všechny zaslané příspěvky nejprve posuzuje redakční rada.

Čánky přijaté do sekce DaP - recenzované jsou poté předány k recenzi dvěma nezávislým recenzentům (proces peer review).

Součástí podání by měla být jména a e-mailové adresy potenciálních recenzentů. Navrhovaní recenzenti by měli být nezávislí s odpovídajícími odbornými znalostmi k tématu příspěvku a nesmí mít stejnou příslušnost jako autor (autoři). Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda navržení recenzenti budou či nebudou využiti.

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na tyto stránky budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.