O časopise

Zaměření a záběr

Časopis Diagnostika a poradenství je nezávislé odborné recenzované periodikum zaměřené na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta/pacienta – podpory pedagogické, psychologické, kariérové, psychomotorické, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické.

Vychází elektronicky v českém jazyce jako periodická publikace dvakrát ročně. Jedno číslo ročně je pravidelně věnováno problematice pedagogické a psychologické diagnostiky na vysokých školách, druhé číslo bude věnováno jiné diagnostické a poradenské oblasti a určené různých věkových skupinám.

Časopis představuje platformu pro předávání zkušeností vysokých škol zejména z  oblasti pedagogické a psychologické diagnostiky a poradenství, zároveň umožňuje sdílet zkušenosti i z jiných oblastí podpory klienta/pacienta.

Publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k diagnostické a poradenské teorii a praxi promítající do různých rovin spolupráce s klientem/pacientem.

Příspěvky lze zasílat na adresu: dap@palestra.cz

Podání článku

Do časopisu DaP přijímáme kvalitní vědecké práce, které dosud nebyly publikovány a obsahuje originální a přínosné výstupy. Podrobné informace o procesu odesílání naleznete v části Odesílání.

Recenzní řízení

Průběh recenzního řízení:

Každý příspěvek je posuzován v nezávislém anonymním recenzním řízení dvěma recenzenty, kteří pracují na odlišném pracovišti než autor studie či sdělení. V případě jednoho negativního posudku je vypracován posudek třetí. Recenzent může doporučit: zveřejnění příspěvku, zveřejnění po dopracování úprav, přepracování příspěvku a zveřejnění po novém recenzním řízení. Posudky jsou archivovány.

V rámci recenzního řízení jsou u každého příspěvku posuzována následující kritéria:

  • Aktuálnost příspěvku z hlediska současného stavu poznání.
  • Etické aspekty.
  • Originalita a přínos ve vědeckém kontextu.
  • Splnění cílů a jejich interpretace.
  • Struktura a srozumitelnost textu.
  • Výběr metod vzhledem k problému.
  • Výběr zdrojů, jejich relevantnost.

Zásady otevřeného přístupu

Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích je časopis s otevřeným přístupem. Veškerý obsah je volně přístupný uživateli nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na úplné texty článků v tomto časopise bez předchozího souhlasu vydavatele nebo autora při zachování citační etiky.Vše v souladu s definicí otevřeného přístupu BOAI.

Poplatek za odeslání článku nebo poplatek za zpracování článku není od autorů vyžadován - publikování je bezplatné.

Etické principy

Časopis DaP se řídí zásadami etiky publikací podle pokynů COPE (Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/guidance/Guidelines. Pokyny pro etiku publikací pokrývají povinnosti editorů, recenzentů, autorů a vydavatele.

Veškerý výzkum zahrnující lidské subjekty prezentovaný v předložených rukopisech musí být proveden v souladu s Helsinskou deklarací z roku 1964 (pozměněnou v roce 2013) a text rukopisu musí obsahovat prohlášení, že výzkum byl schválen etickou komisí a že byl udělen informovaný souhlas podepsaných subjektů, viz Doporučení ICMJE pro ochranu účastníků výzkumu.

Etické principy

Etické principy ke stažení

Střet zájmů

Všichni autoři jsou žádáni, aby zveřejnili jakékoli skutečné nebo potenciální střety zájmů, včetně finančních, osobních nebo jiných vztahů s jinými lidmi nebo organizacemi, které by mohly nevhodně ovlivnit nebo být vnímány jako ovlivnění jejich práce.

Odevzdání rukopisu

Předložení rukopisu znamená, že obsahuje původní text, který nebyl dříve publikován, a v současné době se o něm neuvažuje, ani nebude předložen jinde až do konečného rozhodnutí a že, bude-li přijat, nebude nikde jinde publikován. Časopis používá dvojitě zaslepenou recenzi, což znamená, že totožnost autorů je před recenzenty utajena a naopak. 

Odesílání do DaP probíhá buď zcela online online odeslání článku do časopisu, nebo je možné jej poslat e-mailem na dap@palestra.cz. Veškerá korespondence, včetně upozornění na rozhodnutí redakce a žádostí o revizi, probíhá e-mailem.

 

Vydavatel

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

Slovačíkova 400/1
197 00, Praha 19 Kbely
Česká republika