Etika publikování

Zásady otevřeného přístupu

Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích je časopis s otevřeným přístupem. Veškerý obsah je volně přístupný uživateli nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na úplné texty článků v tomto časopise bez předchozího souhlasu vydavatele nebo autora při zachování citační etiky.Vše v souladu s definicí otevřeného přístupu BOAI.

Poplatek za odeslání článku nebo poplatek za zpracování článku není od autorů vyžadován - publikování je bezplatné.

Etické principy

Časopis DaP se řídí zásadami etiky publikací podle pokynů COPE (Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/guidance/Guidelines. Pokyny pro etiku publikací pokrývají povinnosti editorů, recenzentů, autorů a vydavatele.

Veškerý výzkum zahrnující lidské subjekty prezentovaný v předložených rukopisech musí být proveden v souladu s Helsinskou deklarací z roku 1964 (pozměněnou v roce 2013) a text rukopisu musí obsahovat prohlášení, že výzkum byl schválen etickou komisí a že byl udělen informovaný souhlas podepsaných subjektů, viz Doporučení ICMJE pro ochranu účastníků výzkumu.

Střet zájmů

Všichni autoři jsou žádáni, aby zveřejnili jakékoli skutečné nebo potenciální střety zájmů, včetně finančních, osobních nebo jiných vztahů s jinými lidmi nebo organizacemi, které by mohly nevhodně ovlivnit nebo být vnímány jako ovlivnění jejich práce.

Odevzdání rukopisu

Předložení rukopisu znamená, že obsahuje původní text, který nebyl dříve publikován, a v současné době se o něm neuvažuje, ani nebude předložen jinde až do konečného rozhodnutí a že, bude-li přijat, nebude nikde jinde publikován. Časopis používá dvojitě zaslepenou recenzi, což znamená, že totožnost autorů je před recenzenty utajena a naopak. 

Odesílání do DaP probíhá buď zcela online online odeslání článku do časopisu, nebo je možné jej poslat e-mailem na dap@palestra.cz. Veškerá korespondence, včetně upozornění na rozhodnutí redakce a žádostí o revizi, probíhá e-mailem.

Etické zásady časopisu

Autor

 • Dodržujte pokyny pro autory uvedené v požadavcích na odeslání.
 • Plně odpovídá za originalitu, kvalitu a úplnost publikovaných údajů.
 • Odpovídá za správné citování a uvádění primárních zdrojů citovaných informací a dat.
 • Odpovídá za to, že všichni uvedení spoluautoři se na díle významně podíleli. 
 • Autoři zaručují, že dílo je originální a neobsahuje žádný nezákonný obsah.
 • Autoři zaručují, že v díle nejsou porušena žádná vlastnická nebo autorská práva.
 • Všichni autoři potvrzují, že tato práce nebyla v současné době odeslána k publikování jinam a souhlasí s tím, že pokud bude v DaP přijata , nebude k publikování poslána jinam.
 • Autoři mají právo se svým dílem jakkoliv disponovat, jsou však povinni citovat původní publikování.
 • Všichni autoři potvrzují, že byly zveřejněny všechny obchodní zájmy, které by mohly být předmětem finančního konfliktu v souvislosti s předloženým článkem.
 • Odesláním svých rukopisů autoři souhlasí s tím, že články budou publikovány pod licencí Creative Commons Attrbution 4.0 International License (CC BY).

Autoři se budou řídit mezinárodními standardy uvedenými v dokumentu COPE: Publikování odpovědného výzkumu: mezinárodní standardy pro autory.

Recenzent:

 • Přijetím zpracování recenzního posudku potvrzuje, že je nezávislým odborníkem a dodrží stanovené termíny.
 • S informace obsaženými v předloženém, dosud nepublikovaném příspěvku nakládá jako s důvěrnými a ručí za to, že je nepředá třetí osobě ani nepoužije ve svůj osobní prospěch.
 • Pokud zjistí možný střet zájmu nebo má důvodné podezření na plagiátorství, nahlásí tuto skutečnost redakci.
 • Napíše recenzi, která pomůže autorovi zlepšit kvalitu své práce.

Recenzenti se budou řídit Etickými směrnicemi COPE pro recenzenty.

Editor:

 • Se všemi informacemi, rukopisy a recenzemi nakládá jako s důvěrnými materiály a nešíří je mimo redakční radu.
 • Zaručuje anonimitu recenzentů (slepá recenze).

Editoři se budou řídit Kodexem chování editora časopisu COPE.