Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF, WordPerfect nebo Pdf.
  • URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
  • Text má řádkování 1; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě url adres);všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
  • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
  • Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory 

Do časopisu „Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích“ jsou přijímány původní vědecké stati, výzkumné studie, diskuzní příspěvky, recenze odborných monografií a výzkumných studií, významná sdělení, zprávy o konferencích, seminářích a workshopech.

Zasláním příspěvku autor stvrzuje původnost textu, který nebyl dosud jinde publikován. Autor se zavazuje dodržovat autorskou etiku.

Příspěvky jsou publikovány v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Bližší určení jednotlivých kategorií příspěvků:

  • Vědecké stati, výzkumné studie, metodologické příspěvky, diskuse –  rozsah do 30 normostran (54 000 znaků s mezerami, včetně abstraktu a seznamu literatury).

Tyto typy textů procházejí nezávislým recenzním řízením formou double-blind review. 

  • Recenze – rozsah do 5 normostran (9000 znaků).
  • Zprávy –  konferencích, seminářích a workshopech, významná sdělení s rozsahem do 10 normostran (18 000 znaků).

Po předchozí domluvě s redakcí je možné u empirických a teoretických studií dohodnout individuální rozsah příspěvku.

Články k publikování zasílejte elektronickou poštou na e-mailovou adresu redakce dap@palestra.cz

Autoři jsou plně odpovědní za věcnou, jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce provádí kontrolu a pouze nezbytné základní jazykové a formální úpravy přijatých textů.

Pokud má autor pochybnosti o jazykové správnosti některého jevu, lze využívat Internetovou jazykovou příručkou ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Požadavky na formát textu jsou dostupné zde.

Přehledový článek

Původní přehledový článek

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.