PROJEKT „VYUŽITÍ UČEBNÍHO STYLU“ JAKO PREVENCE STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI STUDENTŮ 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Markéta ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ

Abstrakt


Příspěvek představuje projekt, realizovaný v rámci poradenských služeb poskytovaných na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. Projekt je zaměřený na podporu studia studentů prvních ročníků. Výchozím faktorem pro vznik projektu je dlouhodobá zkušenost autorky s nedostatečným a neefektivním využíváním správného způsobu učení, který velmi často souvisí s neznalostí studenta jaký efektivní způsob učení zvolit a jaký učební styl u konkrétního studenta převládá.
Projekt je založený na jednoduché diagnostice stylu učení, kterou mohou využívat i „nepsychologové“. Studenti jednak získají informace o svém učebním stylu, ve skupinové práci a v modelových situacích hledají shody a rozdíly typické pro daný učební styl. Rovněž se seznamují se zásadami a technikami efektivního studia.
Projekt slouží jako primární prevence studijní neúspěšnosti vysokoškolských studentů.

Klíčová slova: Styly učení, kognitivní styly, dotazník LSDI, techniky efektivního učení, projekt, prevence studijní neúspěšnosti


Full Text:

PDF

Reference


BANDLER, Richard., GRINDER, John. Structure of Magic I. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books. 1975. 243 s.

FIŠER, Jakub, VLTAVSKÁ, Kristýna a kol. Eurostudent V: Vybrané výsledky šetření v České republice. Dostupné z http://kredo.reformy-msmt.cz/vybrane-vysledky-eurostudent-soubor Citováno 18. 8. 2017. vloženo 1. 1. 2016.

HLAĎO, Petr. Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze. Studia paedagogica, roč. 15, č. 2, rok 2010. S. 84 – 104.

Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 226 s. ISBN 978-80-247-3023-3.

MAŇÁK, Josef a ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. ISBN 80-7315-039-5.

MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 240 s. [Studium]; 8. ISBN 80-7178-246-7.

MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologické eseje (z konce kariéry). Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2004. 208 s. ISBN 80-246-0892-8.

RIEF, Sandra F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Překlad Lenka Staňková. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. 251 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-728-2.

SOVÁK, Miloš. Učení nemusí být mučení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. 116 s. Knihy pro rodiče. ISBN 80-04-24306-1

STARÝ, Karel a kol. Pedagogika ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7367-511-0

ŠAUEROVÁ, Markéta. Personální diagnostika specialistů wellness. In. HOŠEK, Václav, TILINGER, Pavel (Eds.). Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů. Recenzovaný sborník příspěvků z konference VŠTVS PALESTRA, Praha. VŠTVS PALESTRA, 2010. S. 87-92. ISBN 978-80-904435-0-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPAČKOVÁ, Klára a NECHLEBOVÁ, Eva. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 248 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4369-1.

ŠAUEROVÁ, Markéta; SCHÄTZOVÁ, Věra. Význam diagnostiky učebních stylů v podpoře studia vysokoškolských studentů. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, roč. 21., č. 1., 2013. ISSN 1210-6658

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Nespokojení studenti. Deník Metro. 22. 2. 2017.

TORRES, Cresencio, KATZ, Judy. Neuro-linguistic programming: Developing effective communication in the classroom. Teacher Educator. 19. 1983. S. 25-32.

TORRES, Cresencio. The Language System Diagnostic Instrument (LSDI). In: Inventories, Questionnaires, and Surveys: Communication. [online]. The Pfeiffer Library Volume 5, 2nd Edition. 1998.[cit. 2012-09-12]. Dostupné z www: http://home.

snu.edu/~jsmith/library/body/v05.pdf s. 118 – 131.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.