Spolupráce mezi školním psychologem a Oddělením sociálně právní ochrany dítěte

Autoři

  • Tereza Koutná Karlova univerzita, Pedagogická fakulta
  • Olga Kučerová Karlova univerzita, Pedagogická fakulta

DOI:

https://doi.org/10.58743/dap2023vol7no1.322

Klíčová slova:

Školní psycholog, školní poradenské pracoviště, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, dítě v ohrožení, spolupráce

Abstrakt

Příspěvek je věnovaný aspektům vzájemné spolupráce školních psychologů a pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD). Nástrojem sběru dat je polostrukturovaný rozhovor. Informanty tvořili školní psychologové (N: 7) a pracovníci OSPOD (N: 3). Pro zpracování dat byl použit kvalitativní přístup (konkr. tematická analýza). Cílem výzkumu bylo prozkoumat, jak probíhá spolupráce školního psychologa a OSPOD a rozpoznat kritická místa v jejich kontaktu. Získané analýzy ukazují, že je několik zásadních faktorů, které mají vliv na četnost a míru spokojenosti se vzájemnou spoluprací. Jedním z těchto faktorů je vzájemná důvěra mezi institucemi, přičemž vytvoření této důvěry může podpořit osobní komunikace zástupců daných institucí, například formou neformálních či formálních setkávání, kde dochází ke vzájemnému vymezení kompetencí, rolí v procesu spolupráce, nebo předávání informací. Dle respondentů spolupráci usnadňují specifické osobnostní charakteristiky jedinců. V případě, že není vytvořena osobní znalost a kontakt s konkrétním jedincem, ke spolupráci může přispět i tzv. gatekeeper, tedy osoba zvenčí, která může kontakt zprostředkovávat. Zásadní pro spolupráci je vytvoření pevné pracovní sítě v nejlepším zájmu dítěte.

Reference

BAI, Miao-Shui, Chun-Yue MIAO, Yu ZHANG, Yang XUE, Fei-Yong JIA and Lin DU. COVID-19 and mental health disorders in children and adolescents (Review). Psychiatry Res., vol. 317 (2022). Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114881

BRAUN, Richard, Dana MARKOVÁ a Jana NOVÁČKOVÁ. Praktikum školní psychologie. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0176-2

FRYČ, Jindřich, Zuzana MATUŠKOVÁ, Pavla KATZOVÁ, Karel KOVÁŘ, Jaromír BERAN a kol. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Praha: MŠMT ČR, 2020. ISBN 978-80-87601-46-4.

JIZBOVÁ, Jana. Spokojenost pracovníků OSPOD. Online. Brno, 2017 . Dostupné z: https://is.muni.cz/th/s1ma9/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Libor MUSIL a Ladislav OTAVA. [Citováno 2023-07-31]

KAM, Ping Kwon. ‘Social work is not just a job’: The qualities of social workers from the perspective of service users. Online. Journal of Social Work, vol. 20 (2020), no. 6, p. 775–796. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/1468017319848109. [Citováno 2023-07-31]

LAURENČÍKOVÁ, Klára. Péče o duševní zdraví dětí má smysl. Online. Dusevni zdravi pro deti, 2021. Dostupné z: https://www.dusevnizdraviprodeti.cz/pece-o-dusevni-zdravi-deti-ma-smysl/. [Citováno 2023-07-31]

MANKTELOW, Roger and Christopher Alan LEWIS. A study of the personality attributes of applicants for postgraduate social work training to a Northern Ireland University. Online. Social Work Education, vol. 24 (2005), no. 3, p. 297-309. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/02615470500050503. [Citováno 2023-07-31].

MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-897-0

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, Psyché (Grada), 2006. ISBN 80-247-1362-4

MILES, Jeremy, and Paul GILBERT (eds). A Handbook of Research Methods for Clinical and Health Psychology. Online. Oxford University Press, 2005. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/med:psych/9780198527565.001.0001. [Citováno 2023-07-31].

MPSV. Průvodce k vyhodnocení situace dítěte. Online. MPSV.cz, 2020. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/komentar.pdf/b64847af-63df-ea91-a2b0-e97f665f9afe. [Citováno 2023-07-31]

MŮJ ROZHLAS. Sociálních pracovníků je nedostatek. Někteří pracují až s dvojnásobným počtem ohrožených dětí, upozorňuje právnička z kanceláře ombudsmana. Online. Mujrozhlas.cz, 2022. Dostupné z: https://www.mujrozhlas.cz/dvacet-minut-radiozurnalu/socialnich-pracovniku-je-nedostatek-nekteri-pracuji-az-s-dvojnasobnym?fbclid=IwAR36IjsTeWPPAxZqWcnK6xXt_sqgjRqI2-BZKL32bZUi5VR6UgDFRpdpVhQ. [Citováno 2023-07-31]

NOVOTNÁ, Hedvika, Ondřej ŠPAČEK a Magdaléna ŠŤOVÍČKOVÁ, ed. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK, 2019. ISBN 978-80-7571-025-3.

PEMOVÁ, Terezie a Radek PTÁČEK. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4317-2

REYNOLDS, Cecil R., Terry B. GUTKIN & (Eds.). Vyd. 4. The handbook of school psychology. John Wiley & Sons Inc., 2008. ISBN 978-0471707479

SMRŽ, Josef. Co se skrývá pod orgánem sociálně právní ochrany dětí? Online. Šance dětem, 2016. Dostupné z: https://sancedetem.cz/co-se-skryva-pod-organem-socialne-pravni-ochrany-deti. [Citováno 2022- 09-13].

SYNČÁK, Jaroslav. V Česku chybí kliničtí psychologové, čekací doby jsou až tři čtvrtě roku. Zádrhel je v jejich vzdělávání. Online. Www.ct24.ceskatelevize.cz, 2023. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3558242-v-cesku-chybi-klinicti-psychologove-cekaci-doby-jsou-az-tri-ctvrte-roku-zadrhel-je-v. [Citováno 2023-07-31]

ŠTECH, Stanislav a Jana ZAPLETALOVÁ. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0368-1

ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0

WAGNER, Janek. Na jednoho školního psychologa vychází 4200 středoškoláků 2022. Online. Pedogicke.info, 2022. Dostupné z: http://www.pedagogicke.info/2022/04/na-jednoho-skolniho-psychologa-vychazi.html. [Citováno 2023-07-31].

ZAPLETALOVÁ, Jana a kol. Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-063-3

ZAPLETALOVÁ, Jana. Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese. Časopis Pedagogika, roč. 5 (2001), s. 36-46. ISSN 0031-3815

Legislativní zdroje

MŠMT. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 20, s. 490-502. ISSN 1211-1244. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/43482.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2004, částka 190, s. 10262-8210324. ISSN 1211-1244. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2004, částka 190, s. 10333-10345. ISSN 1211-1244. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-c-563-2004-sb-o-pedagogickych-pracovnicich-a-o-zmene.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1999, částka 111, s. 7662-7681. ISSN 1211-1244. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Novela+ZSPOD+-+p %C5%99ehled_zm%C4%9Bn_final.pdf/52a9c00c-ff8b-17b2-20c5-8de2ef2273e6

Stahování

Publikováno

31-08-2023

Jak citovat

Koutná, T., & Kučerová, O. (2023). Spolupráce mezi školním psychologem a Oddělením sociálně právní ochrany dítěte. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 7(1), 6–18. https://doi.org/10.58743/dap2023vol7no1.322