SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ Z POHLEDU KVALITATIVNÍ METODOLOGIE

Dita JANDERKOVÁ

Abstrakt


Zkoumání problematiky specifických poruch učení a chování (SPUCH) je aktuální. Setkáváme se s výzkumy a průzkumnými studiemi různé metodologie, různého rozsahu, různé úrovně. Objevují se kvantitativní studie i kvalitativní. Na tomto poli je ještě mnoho nepokrytých míst. Kvalitativní metodologie má v sobě velký potenciál, který je nutné využít.

Příspěvek se zaměří na výběr několika průzkumných studií, které se zabývají problematikou specifických poruch učení a chování a při jejichž zpracování se využívá kvalitativní metodologie. Průzkum staví na polostrukturovaných hloubkových rozhovorech, pozorování, obsahové analýze výsledků činnosti a dokumentaci jednotlivých respondentů.

V příspěvku budou také definovány specifické poruchy učení a chování jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, ADHD. Bude zmíněna jejich etiologie, symptomy, diagnostika a možnosti reedukace. Příspěvek poukazuje na důležitost vnímání poruch samotnými respondenty.

Klíčová slova: specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, ADHD, kazuistika, diagnostika, reedukace, analýza


Full Text:

PDF

Reference


ARCHER, Trevor, OSCAR-BERMAN, Marlen, BLUM, Kanneth. Epigenetics in Developmenta Disorder:ADHD and Endophenotypes. Journal of genetic syndromes a gene therapy. 2011, 2(104), 1–17. ISSN 2157-7412 (Elektronic). doi: 10.4172/2157-7412.1000104

BRUNSWICK, Nicola. Supporting dyslexic adults in higher education and the workplace (This ed. 1st pub). Chichester: Wiley-Blackwell. 2012. ISBN 9780470974797 (print)

BUTLER-POROVÁ, N. Gifted children: Who is at risk for underachievement and why? In KATZKO, M. W., MÖNKS, F. J. Nurturing Talent. The Fourth Konference of the European Council for High Ability. Assen (Netherland): Van Gorcum, 1995. p.252-261. ISBN 90-232-3033-7.

FISCHER, Slavomil a ŠKODA, Jiří. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0. Dostupné také z: http://www.ereading.cz.

GRMELOVÁ, Simona. Vzdělávání žá-ka s ADHD na střední škole. Brno, 2017. Bakalářské práce (Bc.). Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání. Dostupné také z: https://theses.cz/id/m48fzt/

zaverecna_prace.pdf.

HAJNÁ, Věra, PORTEŠOVÁ, Šárka. Sebepojetí nadaných dětí a dětí "dvakrát výjimečných". In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 65-75. ISBN 80-210-3717-2.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Základní témata problematiky nadaných. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 72 s. ISBN 978-80-86723-25-9.

JURÁŠKOVÁ, Jana. Základy pedagogiky nadaných. Vyd. 1. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. 131 s. ISBN 80-86856-19-4.

LAVER-BRADBURY, Cathy a kol. Šest kroků ke zvládnutí ADHD: manuál pro rodiče i učitele. Překlad Hana Antonínová. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 143 stran. ISBN 978-80-262-1035-1.

LAVICKÁ, Markéta. Specifické poruchy učení – srovnání generací. Brno, 2015. Závěrečná práce. Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání. Dostupné také z: https://theses.cz/id/a2x7qy/zaverecna_prace.pdf?lang=en;zpet=%2Fvyhledava-ni%2F%3Fsearch%3Dkojen%26start%3D59

MACHŮ, Eva. Nadaný žák. Brno: Pai-do. 2010. 124 s. ISBN 978-807315-197-3.

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. Psyché. ISBN 80-247-1362-4.

MUNDEN, Alison a ARCELUS, Jon. Poruchy pozornosti a hyperaktivita: přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006. 119 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-7367-188-3.

NAVRÁTILOVÁ, Hedvika. Žáci se specifickými poruchami učení a změny v přístupu pedagogů k nim. [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-29]. Dostupné z: https://theses.cz/id/7ftd80/. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání. Vedoucí práce Mgr. Dita Janderková, Ph.D.

NOVOTNÁ, Lucie. Mimořádně nadané děti s handicapem. Metodický portál RVP – Modul Články [online]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/22/MIMORADNE-NADANE-DETI-S-HANDICAPEM.html/.

PLAMÍNEK, Jiří. Průvodce lidským myšlením a chováním. Vydání první. Praha: Argo, 2016. 157 stran. ISBN 978-80-257-1995-4.

RENNER, T. J., et al. (2008): Neurobiologie des Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndroms. Der Nervenarzt. 2008, 79, 771–781. ISSN 1433-0407 (electronic), ISSN 0028-2804 (print)

RIETZLER, Stefanie a GROLIMUND, Fabian. Jak se úspěšně učit s ADHD: praktický rádce pro rodiče. Překlad Tereza Těšínská. Vydání první. V Bratislavě: Noxi, 2018. 255 stran. ISBN 978-80-8111-471-7.

SILVERMANNOVÁ, Linda. Kreger. What We Have Learned about Gif-ted Children, 1979-1997., 1997. ERIC - Education Resources Infor-mation Center [online]. Dostupné z: https://eric.ed.gov/?id=ED428473.

SÖDERLUND, Göran. B. W., SIKSTRÖM, Sverken, LOFTESNES, Jan M. et al. The Effects of Ba-ckground White Noise on Memory Performance in Inattentive School Children. Behavioral and Brain Functions. 2010, 6(55). ISSN 1744-9081. Dostupné z https://behavioralandbrainfunctions.biomedcen-tral.com/articles/10.1186/1744-9081-6-55

STRAUSS, Anselm L. a CORBIN, Ju-liet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 196 s. SCAN; 2. ISBN 80-85834-60-X.

ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPAČKOVÁ, Klára a NECHLEBOVÁ, Eva. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 248 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4369-1.

VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 80-246-1074-4.

VALEČKOVÁ, Diana. Péče o děti s SPU a syndromem ADHD: vhodnost výtvarných aktivit pro děti s ADHD a s SPU [online]. 2012, 13. 10. 2012 [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: http://artefiletika.kvk.zcu.cz/clanky/8-teorie-artefiletiky/103-peceo-deti-s-spu-a-syndromu-adhd.

VLKOVÁ, Jana. Specifické poruchy učení u žáků na středních školách. Brno, 2019. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání. Vedoucí práce Mgr. Dita Janderková, Ph.D.

VOLAVKA,, L. V. Přání, radosti a stra-rosti žáků s ADHD syndromem v období adolescentního věku. (Baka-lářské práce). 2017. Dostupné z: Přání, radosti a strarosti žáků WINKLEROVÁ, K. Dvakrát výjimeční – nadání žáci s dyslexií. (Závě-rečná práce). 2017.

ZÁVĚRKOVÁ, Markéta. Jak se žije s ADHD: co se stane, když vám vstoupí do života, jaké to je žít s nimi a s námi. Vydání první. Praha: Pasparta, [2016], ©2016. 126 stran. ISBN 978-80-88163-30-5.

ZELINKOVÁ, Olga. Dyspraxie: vývojová porucha pohybové koordinace. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 140 stran. ISBN 978-80-262-1266-9.

ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. 263 s. ISBN 978-80-262-0875-4.

ŽÁČKOVÁ, Hana a JUCOVIČOVÁ, Drahomíra. Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita: zápory i klady ADHD v dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 164 stran. ISBN 978-80-271-0204-4.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.