ARTETERAPEUTICKO-AXIOLOGICKÁ INKLÚZIA OSÔB MENTÁLNE INÝCH

Eva ORBANOVÁ

Abstrakt


Článok sa zaoberá problematikou ľudí s Downovým syndrómom. Meritom článku je dramatoterapia a jej eticko-axiologická reflexia, ako praktickej propedeutiky adresovanej na Slovensku jednotlivcom, mentálne inak bohatým. Prístup dramatoterapie považujeme za formu inklúzie, ktorý napomáha rozvoju možností a schopností mentálne iných osôb, s cieľom viesť maximálne samostatný život. Táto metóda je realizovaná v Divadle z Pasáže.

Kľúčové slová: jedinec s Downovým syndrómom,  ľudská dôstojnosť, dramatoterapia, hodnota,  mentálna inklúzia.

Full Text:

PDF

Reference


DEDINSKÁ I. Obraz človeka v súčas-nej kultúre emotivizmu s dôrazom na aspekt v medziľudských vzťa-hoch. In Acta Moralia Tyrnaviensia VIII. Obraz človeka v sociálnych ve-dách. Trnava . FF TU v Trnave, 2018. ISBN 978-80-568-0067-6. 176-186 s.

DUBAČOVÁ V. Terapia divadlom. Nit-ra: UKF Nitra, 2013. ISBN 978-80-558-0394-4. 93 s.

HORŇÁKOVÁ M. Kroky k inkluzívnej škole. Ružomberok : KU, 2014. ISBN 978-80-561-0187-2. 159 s.

INŠTITORISOVÁ D. O divadle pre deti a mládež deväťdesiatych rokov 20. storočia. In INŠTITORISOVÁ D. – ORAVEC. P. – BALLAY M. Tváre súčasného slovenského divadla. Nitra . UKF, 2006. ISBN 80-8094-012-6. 187-249 s.

KANT I. Základy metafyzika mravov. Bratislava : Kalligram, 2004. ISBN 80-7149-635-9. 96 s.

MAJZLANOVÁ K. Dramatoterapia. Bratislava : Humanitas, 1999. ISBN 80-968053-0-4. 211 s.

Mestské divadlo Divadlo z Pasáže. (cit. 8. 6. 2018)

http://www.divadlozpasaze.sk/divadlo/sk/dianie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

https://downovsyndrom.sk/v16/sites/default/files/Usmerneniec1_2013.pdf, (cit. 6. 6. 2018)

OLÁH M. Metódy sociálnej práce. Pre-šov : VŠZaSP sv. Alžbety v Bratisla-ve. Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove. 2012. ISBN 978-80-8132-039-2. 317 s.

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. (cit. 6. 6. 2018)

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf,

PALKOVÁ D. Poštopkané srdcom. Trnava : SSV, 1999. ISBN 801-7162-284-2. 156 s.

PROKOP D. Kultura, estetično, umění. Pojmové variace. Praha : Malá Ská-la, 2014. ISBN 978-80-86776-12-5. 399 s.

SCHAVEL M. – ČÍŠECKÝ F. – OLÁH M. Sociálna prevencia. 3. vydanie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 140 s. ISBN 978-80-89271-22-1.

SLOWÍK J. Komunikace s lidmi s po-stižením. Praha : Portál, 2000. ISBN 978-80-7367-691-9. 155 s.

SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3. 160 s.

ŠTEFANCOVÁ V. Hodnoty a životné pocity ako predpoklad etickej výcho-vy v súčasnej rodine. In KALISKÝ J. (zost.) Dobro a zlo, alebo o morálke I. Psychologické a filozofické aspek-ty morálky v edukácii. (Zborník ve-deckých štúdií) Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. ISBN 978-80-557-0538-5. s. 191-207.

ŠVARCOVÁ I. Mentální retardace. Praha : Portál. 2006. ISBN 80-7178-506-7. 198 s.

VADÍKOVÁ K. M. Problematika sve-domia v kontexte dialogického per-sonalizmu. Trnava : TU v Trnave, Spolok Slovákov v Poľsku, 2011. ISBN 978-83-7490-433-9. 199 s.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.