ETICKÉ ASPEKTY PROFESIONÁLNEJ POMOCI V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU

Emanuel ORBAN

Abstrakt


Prienik etiky a cestovného ruchu ako spoločenskovedných disciplín je evidentný v činnostiach človeka,  významného tvorcu kultúrnych hodnôt, obzvlášť v komunikačnej sfére.  Znalosť základných komunikačných techník by mal ovládať na patričnej úrovni poskytovateľ služby cestovného ruchu- sprievodca, delegát,  čo prispieva taktiež k celkovému imidžu podnikateľského subjektu.

Kľúčové slová: etika, cestovný ruch, sociálna komunikácia, psychológia osobnosti, spoločenská etiketa

Full Text:

PDF

Reference


ANGLIČANIA V BRATISLAVE. ĽUDÍ POBUROVALI SVOJIM SPRÁVA-NÍM. 03.09.2016(ONLINE).(cit. 2018-08-14) Dostupné z: https://www.noviny.sk/slovensko/bratislava/165874-anglicania-v-bratislave-ludi-poburovali-svojim-spravanim

BOROVSKÝ J. – SMOLKOVÁ E. – NIŇAJOVÁ I. Cestovný ruch trendy a perspektívy. Bratislava: IURA Edition. 2008. ISBN 978-80-8078-215-3.

BRITSKÉ PEKLO V BRATISLAVE: ANGLIČANIA AKO UTRHNUTÍ Z REŤAZE ! 16.06.2015(ONLINE). (cit. 2018-08-14) Dostupné z: http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/britske-peklo-bratislave-anglicania-ako-utrhnuti-z-retaze.html

ELIAŠOVÁ D. Ochrana trhových sub-jektov vo vybraných oblastiach služieb. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Vydava-teľstvo Ekonóm.2010. ISBN 978-80-225-2984-6.

FORET M. Marketingová komunikace. Marketingový výzkum jako pozná-vaní zákazníka. Integrovaná komu-nikace se zákazníkem. Identita. Kultura a image organizace. Komu-nikace ve veřejné správě. Brno: Computer Press. 2011. ISBN 978-80-251-3432-0.

GLOBÁLNY ETICKÝ KÓDEX CES-TOVNÉHO RUCHU. 2018. (online). (cit. 2018-06-19). Dostupné z: http://www.zcrsr.sk/globalny-eticky-kodex-cestovneho-ruchu/

GOELDNER R. CH. – RICHIE BRENT J. R. Cestovní ruch principy příklady trendy. (Prel. SCHÜREROVÁ L.). Brno: Bizbookes. 2014. ISBN 978-80-251-2595-3.

HAN B. CH. Vyhořelá společnost (Prel. BAROŠ R.). Praha: Rybka Pu-blishers. 2016. ISBN 978-80-87950-05-0.

HRADISKÁ E. – HUDÍKOVÁ Z. – ČERTÍKOVÁ H. Praktikum sociálnej komunikácie. Žilina: Eurokódex, s. r. o. 2013. ISBN 978-80-89447-94-7.

KURZY PRE VEREJNOSŤ, AKREDI-TOVANÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM : SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU. 2017. (online). (cit. 2018-05-24). Dostupné z: http://old.euba.sk/verejnost/kurzy-pre-verejnost

LOVELOCK B. – LOVELOCK M. K. The Ethics of tourism. Critical and applied perspectives. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group. 2013. ISBN978-0-415-57558-4.

MACHIAVELLI N. Vladař. Praha: Na-kladatelství XYZ, s. r. o. 2007. ISBN 9788025707364.

NOVACKÁ Ľ. a kol. Sprievodca a de-legát v cestovnom ruchu. Bratislava: Ekonóm. 2007. ISBN 978-80-225-2342-4.

PAGE J. S. Tourism Management An Introduction. Fourth Edition. Oxford: Elsevier. 2011. ISBN 978-0-08-096932-9.

PARTIA ANGLIČANOV SA ZABÁVA-LA V BRATISLAVE. VYLIEZLI OPITÍ NA FONTÁNU, NASLEDOVAL TVRDÝ PÁD. (ONLINE) (cit. 2018-08-14) Dostupné z: https://www.noviny.sk/krimi/320861-partia-anglicanov-sa-zabavala-v-bratislave-vyliezli-opiti-na-fontanu-nasledoval-tvrdy-pad

PENZIÓN ODMIETOL UBYTOVAŤ TURKOV. SME PROTI RASIZMU, HOVORÍ ICH KAMARÁT. (ONLINE) (cit. 2018-08-14) Dostupné z: https://www.noviny.sk/slovensko/bratislava/164441-penzion-odmietol-ubytovat-turkov-je-to-neakceptovatelne-hovori-ich-kamarat

PLAMÍNEK J. Konflikty a vyjednávání. Umění vyhrávat, aniž by někdo pro-hrál 3., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing. 2012. ISBN 978-80-247-4485-8.

PUTNOVÁ A. – SEKNIČKA P. Etické řízení ve firmě. Nástroje a metody. Etický a sociální audit. Praha: Grada Publishing a. s. 2007. ISBN 978-80-247-1621-3.

SMRŤ FILIPÍNCA HENRYHO: KRUTÝ A ODSÚDENIAHODNÝ ČIN, NE-SKRÝVA ROZHORČENIE MINISTER SPRAVODLIVOSTI.(ONLINE) (cit. 2018-08-14) Dostupné z: https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/stare-mesto/49741-smrt-filipinca-henryho-rozhorcenie-neskryva-ani-minister-spravodlivosti

ZAVIŠ M. Úvod do systematickej etiky. Žilina: ŽU Žilina Edis. 2017. ISBN 978-80-554-1410-2.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.