TĚLESNÉ SEBEPOJETÍ STUDENTŮ STŘEDNÍCH SPECIÁLNÍCH ŠKOL

Daniela STACKEOVÁ, Marcel HÁBA

Abstrakt


Předložená práce se zabývá otázkou, zda se fakt tělesného postižení promítá do tělesného sebepojetí studentů s postižením hybnosti do takové míry, že existují významné rozdíly mezi těmito studenty a studenty bez postižení.
Výzkum byl realizován na středních školách pro tělesně postižené a bylo využito dotazníku PSPP-CZ (Physical Self Perception Profile), který tělesné sebepojetí rozděluje do pěti domén (sportovní kompetence, fyzická kondice, tělesná atraktivita, fyzická síla a fyzická sebeúcta).
Výzkumnou skupinu tvořilo 56 studentů středních speciálních škol, 34 mužů a 22 žen. Většina z nich trpí dětskou mozkovou obrnou. Kontrolní skupinu tvořilo 59 studentů běžných středních škol, 37 mužů a 22 žen. Věkový průměr první skupiny byl 19,56 let, druhé skupiny 17,24 let.
Z výsledků šetření vyplynulo, že mezi studenty s postižením a nepostiženými studenty neexistuje významný rozdíl ani v jedné doméně tělesného sebepojetí.

Klíčová slova: sebepojetí, tělesné sebepojetí, postižení, tělesné postižení


Full Text:

PDF

Reference


BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. 1. vyd. Praha: Státní peda-gogické nakladatelství, 1983. 230 s. Učebnice pro vysoké školy.

FIALOVÁ, Ludmila. Body image jako součást sebepojetí člověka. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 8024601737.

FOX, Kenneth. The Physical Self. Perception Profile Manual. PRH Monograph: Northen Illinois University, 1990.

FOX, Kenneth a Charles CORBIN. The physical self- perception profile. Journal of Sport and Exercise Psychology, 1989, 11, 408-430. ISSN 0895-2779 (print), ISSN 1543-2904 (online).

KÁBELE, František. Somatopedie: Učebnice speciální pedagogiky tělesně a zdravot-ně postižené mládeže. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 242 s.

KUDLÁČEK, Martin., Michal ŠAFÁŘ a Emil ŠIŠKA. Překlad a standardizace dotazní-ku PSPP [Výzkumná zpráva grantu FTK UP č. 51801501]. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2004.

MRAZEK, Joachim. Selbstkonzept und Körperkonzept. Schweizerische Zeitung für Psychologie, 1984, 43, 1-23.

MRAZEK, Joachim. Wünschtobjekt Körper. Psychologie heute, 1986, 86, 62-68.

ONDRUCHOVÁ, Weronika. Body image osob se získaným tělesným postižením. [online]. Olomouc, 2016 [cit. 2018-02-05]. Dostupné z: http://theses.cz/id/yzp04x/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

RUMLEROVÁ, Tereza. Sebepojetí u vozíčkářů s vrozeným nebo získaným hendike-pem. [online]. Olomouc, 2015 [cit. 2018-02-05]. Dostupné z: http://theses.cz/id/j28v7m/. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd., V Grada Publishing 2. Praha: Grada, 2010. 208 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3133-9.

TOMEŠOVÁ, Eva. Physical Self- Perception Profile – Měření percepcí a sebeúcty ve fyzické doméně [Závěrečná zpráva projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy]. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2003.

VÁGNEROVÁ, Marie, HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana a ŠTECH, Stanislav. Psychologie handicapu. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 230 s. ISBN 80-7184-929-4.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.