Specificity and causes of school phobia in children and teachers' actions

Autoři

  • Barbara Grzyb Institute of Education and Communication Research, Silesian University of Technology
  • Beata Pituła Silesian University of Technology
  • Agata Kałat Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.58743/dap2024no12.341

Klíčová slova:

school phobia, student, teacher, anxiety

Abstrakt

The article presents the problem of school phobia in the context of the need to rethink it on the basis of new research findings on the subject. Moreover, the increasing scale of the problem implies the need to look for new solutions, also of a systemic nature. The text therefore refers to and critically evaluates synthetic approaches to the problem proposed by researchers. An important part of the study is a presentation of teachers' and students' attitudes towards anxiety and ways to limit its consequences for the fulfilment of the role of a student. It concludes with recommendations for pedagogical practice in order to eliminate the phenomenon of school phobia and limit its individual and social consequences.

Reference

Bednarkowa, W., Miłoń, M., (2017). Nauczycielskie transgresje w edukacji elementarnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. T. XXXVI, z. 1, s. 54.

Broadwin, I. T. (1932). A contribution to the study of truancy. American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 2(3), pp. 253-259.

Czekaj A., Łukasik, J. M., (2012). Konsekwencje niepowodzeń edukacyjnych [Consequences of failure at school]. Debata Edukacyjna nr 5, s. 47–54.

Dąbkowska, M., (2007), Identyfikacja podłoża odmowy uczęszczania do szkoły. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, Vol 7(2), s. 76-83.

Eisen, A. R., Engler, L. B. (2006). Szkoła bez lęku. Jak wygrać z lękiem separacyjnym u dziecka? Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Ekman, P., Davidson, R.J. (2012). Natura emocji. Podstawowe założenia. Sopot, GWP.

Elliott, J. G., (1999). Practitioner Review: School Refusal: Issues of conceptualization, assessment, and treatment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 40, pp. 1001-1012.

Heyne D., King N.J., Tonge B.J., Cooper H., (2001). School refusal: epidemiology and management, „Paediatric Drugs” Vol. 10 (3), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11706923?dopt=Abstract

Heyne, D., Rollings, S. (2008). Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk; za: A. Rogulska, (2014). Zagrożone poczucie bezpieczeństwa u uczniów … op. cit., s. 88.

Karolczak-Biernacka, B., (1991) Stres szkolny ucznia, [w:] B. Hołyst (red.), Człowiek w sytuacji trudnej, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa, s. 132.

Karolczak-Biernacka, B., (1992). Lęk szkolny. Nowa Szkoła, Nr 9, s. 528-535.

Kkadim, S. A., Khudhair, S. H. (2022). Effectiveness of an Instructional Program for Teachers about Students' School Phobia at Primary Schools. Pakistan Journal of Medical & Health Science, Vol. 16 (03), p. 519, https://www.pjmhsonline.com/index.php/pjmhs/article/view/521 [dostęp: 07.11.2023r.].

Kawula, S., (1996). Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności. Wychowanie na co Dzień, Nr 10-11, s. 14-17.

Kocór, M., (2018). O potrzebie badań nad wsparciem uczniów w trudnych sytuacjach w rodzinie i szkole. Prima Educatione, Vol. 2, s. 101. DOI: 10.17951/pe/2018.2.99-112 [dostęp: 02.03.2024r.].

Kosiarska, I. (2007). Zaburzenia emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 20, s. 68, http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ [dostęp: 02.03.2024r.].

Krzyżaniak, A., Lepka, R., Stawińska-Witoszyńska, B., Krzywińska-Wiewiorowska, M., Skommer, J., (2009). Ocena lęku szkolnego u dzieci i młodzieży miasta Poznania. Problemy Higieny i Epidemiologii, Nr 90(1), s. 83.

Łysek, J. (1998). Zaburzenia emocjonalne, trudności i niepowodzenia szkolne a fobie szkolne [w:] J. Łysek (red.) Niepowodzenia szkolne, Impuls, Kraków.

Mc Donald, J. E. G. Sheperd, G. (1976). School phobia: An overview. Journal of School Psychology, Vol. 14(4), pp. 291-306). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0022440576900261 [dostęp: 07.11.2023r.].

Martyniuk, W., (2010). Uczniowskie metafory szkoły. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, Nr 2(50), s. 73.

Mądry-Kupiec, M., Zawisza, E., Śliwa, E., (2018). Objaw, znak, kod. Rozważania w kontekście prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków.

Mądry-Kupiec, M., (2020). Wieloaspektowość fobii szkolnej na przykładzie studium przypadku Mateusza. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr 9, s. 32.

Obuchowska, I., (1993). Lęk, lęk szkolny, hasło [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja „Innowacja”, Warszawa, s. 345.

Oszwa, U. (2007). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 59-64.

Paszkiewicz, A. (2010). O wagarach i fobii szkolnej w literaturze. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr 10, s. 36-41.

Perek, N. (2022). Fobia szkolna – objawy, czynniki wsparcia i ryzyka. Jak pomóc dziecku, które nie chce chodzić do szkoły? E-pedagogika, https://epedagogika.pl/top-tematy/fobia-szkolna-objawy-czynniki-wsparcia-i-ryzyka.-jak-pomoc-dziecku-ktore-nie-chce-chodzic-do-szkoly-6439.html [dostęp: 07.11.2023r.].

Petlak, E.,(2007). Klimat szkoły, klimat klasy. Wydawnictwo Żak, Warszawa.

Plewińska A. (2007). Konsekwencje lęku szkolnego. „Edukacja i Dialog”, 4, s. 54-59.

Rogulska, A. (2014). Zagrożone poczucie bezpieczeństwa u uczniów a zjawisko fobii szkolnej. [w:] L. Buller (red.), Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, PTS, Warszawa s. 88.

Salemi, A., Brown, K., (2003). School Phobia: Implications for School Health Educators. American Journal of Health Education, Vol. 34 (4), p. 199. https://doi.org/10.1080/19325037.2003.10761864 [dostęp: 02.03.2024r.].

Witkowska, A., Jabłoński, S. (1999). Co to jest fobia szkolna? Edukacja i Dialog, Nr 2, http://edukacjaidialog.pl/archiwum/1999,97/luty,146/co_to_jest_fobia_szkolna,813.html [dostęp: 07.11.2023r.]

Ziółkowski, P. (2020). Fobia u dzieci w wieku szkolnym. Nauka i Społeczeństwo. Przegląd nauk społecznych, technicznych, medycznych i pedagogicznych, Nr 1, T. 1, s. 65. DOI 10.24426/nis.v1i1.203 [dostęp: 02.03.2024r.].

Stahování

Publikováno

31-05-2024

Jak citovat

Grzyb, B., Pituła, B., & Kałat, A. (2024). Specificity and causes of school phobia in children and teachers’ actions. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 2024(12), 6–14. https://doi.org/10.58743/dap2024no12.341