Vztah pohybové aktivity, náchylnosti ke stresu a self-efficacy u studentů vysoké školy – výzkumná studie realizovaná v rámci řešení diplomové práce

Autoři

  • Michael Martinov Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

DOI:

https://doi.org/10.58743/dap2023vol7no1.315

Klíčová slova:

náchylnost ke stresu, pohybová aktivita, self-efficacy, sport, studenti

Abstrakt

Záměrem práce je sledovat vzájemný vztah pohybové aktivity, náchylnosti ke stresu a obecné self-efficacy u studentů VŠTVS Palestra. Hlavním cílem je zjistit, zda existuje u studentů vztah mezi pohybovou aktivitou a náchylností ke stresu. Dílčími cíli práce je sledovat u studentů s vyšší/nižší pohybovou aktivitou rozdíly v náchylnosti ke stresu ve 4 rovinách (emocionální, kognitivní, tělesná, sociální). Dále zjistit, zda se u studentů s vyšší mírou pohybové aktivity ukazuje i vyšší míra obecné self-efficacy a současně sledovat rozdíly v náchylnosti ke stresu a obecné self-efficacy podle druhy pravidelně vykonávané pohybové aktivity. Pro získání dat slouží kvantitativní standardizované dotazníky, jako Inventář projevů syndromu vyhoření J. a T. Tošnerových, Dotazník obecné vlastní efektivit a Wellness Inventory. Výsledky ukazují, že v případě zohlednění celkových dat, mezi pohybovou aktivitou a náchylností ke stresu existuje u studentů statisticky významný negativní lineární vztah. Data dále ukazují kladný lineární vztah pohybové aktivity a obecné self-efficacy. V případě, že se studenti pravidelně věnují nějakému sportu/pohybové aktivitě, mezi druhem pravidelně vykonávané aktivity a náchylností ke stresu neexistuje statisticky významný vztah, přičemž stejný výsledek se ukázal u srovnání druhu pohybové aktivity a obecné self-efficacy. Ačkoliv se jedná pouze o korelaci, nikoliv o kauzalitu, je pravděpodobné, že pro snížení náchylnosti ke stresu a zvýšení obecné self-efficacy můžeme pravidelně aplikovat různé druhy pohybové aktivity, pokud je aktivita zařazována v dostatečném množství.

Téma bylo doporučeno k publikování po prezentaci na studentské konferenci.

Reference

ACHARYA, Lala, JIN Lin. and COLLINS William. College life is stressful today – Emerging stressors and depressive symptoms in college students. Journal of American College Health, vol. 66 (2018), č. 7, s. 655-664 [cit. 2021-02-24]. ISSN 0744-8481. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1451869

BABYAK Michael, Blumenthal James A., HERMAN Steve, KHATRI Parinda, DORAISWAMY Murali, MOORE Kathleen, CRAIGHEAD Edward W., BALDEWICZ Teri T., KRISHNAN Ranga K. Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosom Med., vol. 62 (2000), no. 5, s. 633-8. doi: 10.1097/00006842-200009000-00006. PMID: 11020092.

BANDURA, Albert. Guide for constructing self-efficacy scales. In: PAJARES, Frank; URDAN, Tim. (eds.) Self-efficacy beliefs of adolescents. Greenwich: Information Age Publishing, 2006, p. 307-337.

BANDURA, Albert. Organizational applications of social cognitive theory. Australian Journal of Management, vol. 13 (1988), no. 2, s. 275–302. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/031289628801300210

BANDURA, Albert. Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, vol. 28 (1993), no. 2, s. 117–148. Dostupné z: https://doi.org/10.1207/s15326985ep2802_3

BANDURA, Albert. Personal and collective efficacy in human adaptation and change. In ADAIR, J. G. (ed.), J. G. ADAIR, J. G., BÉLANGER, D., DION, K. L. (Eds.), Advances in psychological science, Vol. 1. Social, personal, and cultural aspects (s. 51–71). Psychology Press/Erlbaum (UK) Taylor & Francis 1998.

BANDURA, Albert. Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, vol. 37 (1982), no. 2, s. 122–147. Dostupné z: https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.37.2.122

BANDURA, Albert. Self-efficacy. In RAMACHANDRAN, V. S. (ed.), Encyclopedia of Human Behavior, Vol. 4. New York: Academic Press, 1994, s. 71–81. ISBN 978-0122269202.

BANDURA, A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman, 1997, 604 s.

BANDURA, Albert. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, vol. 84 (1977), no. 2, s. 191–215. Dostupné z: https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.84.2.191

BANDURA, A. Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, vol. 52 (2001), no. 1, s. 1-26. Dostupné z: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1

BANDURA, Albert. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986, 617 s.

BARTŮŇKOVÁ, Staša. Stres a jeho mechanismy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 137 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1874-6.

CARAWAY, K., TUCKER, C. M. , REINKE, W. M. , & HALLl, C. Self-Efficacy, Goal Orientation, and Fear of Failure as Predictors of School Engagement in High School Students. Psychology in the Schools, vol. 40 (2003),no. 4, s. 417-427. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/pits.10092

CRAMER Holger, LAUCHE Romi, ANHEYER Denis, PILKINGTON Karel, de MANINCOR Michael, DOBOS Gustav, WARD Lesley. Yoga for anxiety: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Depress Anxiety, vol. 35 (2018), no. 9, s. 830-843. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/da.22762

CUNGI, Charly. Jak zvládat stres. Překlad Daniela Šimková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 205 s. ISBN 80-7178-465-6.

FELTZ, Deborah L., SHORT, Sandra E., SULLIVAN, Philip. J. Self-efficacy in sport. Champaign. 2008, IL, US: Human Kinetics.

GEBAUER, L., KRINGELBACH, M. L., VUUST, P. Ever-changing cycles of musical pleasure: The role of dopamine and anticipation. Psychomusicology: Music, Mind, and Brain, vol. 22 (2012), no. 2, s. 152–167. Dostupné z: https://doi.org/10.1037/a0031126

GORDON Brett R, McDOWELL Cillian P, LYONS Mark, HERRING Matthew P. The Effects of Resistance Exercise Training on Anxiety: A Meta-Analysis and Meta-Regression Analysis of Randomized Controlled Trials. Sports Med. vol. 47 (2017), no. 12, s. 2521-2532. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s40279-017-0769-0

HAGGER, Martin a CHATZISARANTIS, Nikos. The social psychology of exercise and sport. Maidenhead: Open University Press, 2005. x, 268 stran. Applying social psychology. ISBN 0-335-21619-6.

HENNIG, Claudius a KELLER, Gustav. Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z povolání. Překlad Jitka Vrátilová. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 99 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-093-6.

HIGHLEN, Pamela, S., BENNETT, Bonnie B. Elite divers and wrestlers: a comparison between open and closed-skill wrestlers. Journal of Sport Psychology, vol. 5 (1983), no. 4., s. 390- 409.

HINDLS, Richard et al. Statistika pro ekonomy. 7. vyd. Praha: Professional Publishing, 2006. 415 s. ISBN 80-86946-16-9.

HOLLOWAY, Jean B., BEUTER, Anne, DUDA, Joan L. Self‐Efficacy and Training for Strength in Adolescent Girls 1. Journal of Applied Social Psychology, vol. 18 (1988), no. 8, s. 699-719. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/229123998_Self-Efficacy_and_Training_for_Strength_in_Adolescent_Girls

CHEMERS, Martin M., Li-tze HU, GARCIA Ben F. Academic self-efficacy and first year college student performance and adjustment. Journal of Educational psychology, vol. 93 (2001), no. 1, s. 55. Dostupné z: https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.93.1.55

CHEN, Gilad, GULLY, Stanley M., EDEN, Dov. Validation of a new general self-efficacy scale. Organizational Research Methods. 2001, vol. 4 (2001), no. 1, s. 62–83. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/109442810141004

CHESNUT, Steven Randall, HANSEL Burley. Self-efficacy as a predictor of commitment to the teaching profession: A meta-analysis. Educational research review, vol. 15 (2015), s. 1-16. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.02.001

IMAM, Syed Sohail, SHERER et al. General self-efficacy scale. Dimensionality, internal consistency, and temporal stability. In Proceedings of the Redesigning. Pedagogy: Culture, Knowledge and Understanding Conference, Singapore 2007.

KEYE, Michelle. D., PiDGEON, Aileen. M. Investigation of the Relationship Between Resilience, Mindfulness, and Academic Self-Efficacy. Open Journal of Social Sciences. 2013, vol. 7 (2013), no. 6, s. 1-4. Dostupné z: doi:10.4236/jss.2013.16001.

KHAN, Mehjabeen. Academic Self-Efficacy, Coping, and Academic Performance in College. International Journal of Undergraduate Research and Creative Activities. 2013, vol. 5 (2013), no. 4, s. 1-11. Dostupné z: http://doi.org/10.7710/2168-0620.1006

KLASSEN, Robert, M., KRAWCHUK, Lindsey L., RAJANI, Sukaina. Academic Procrastination of Undergraduates: Low Self-Efficacy to Self-Regulate Predicts Higher Levels of Procrastination. Contemporary Educational Psychology, vol. 33 (2008), no. 4, s. 915-931. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2007.07.001

KOLÁŘ, Pavel. Posilování stresem: cesta k odolnosti. První vydání. Praha: Euromedia Group, 2021. 367 stran. Universum. ISBN 978-80-242-7465-2.

KOŽINOVÁ, Dagmar. Jak zvládnout stres a posílit odolnost. Vydání 1. Praha: Grada, 2022. 221 stran. ISBN 978-80-271-3413-7. Dostupné také z: https://www.bookport.cz/kniha/jak-zvladnout-stres-a-posilit-odolnost-10985.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. 190 stran. Pro vaše zdraví. ISBN 80-7169-121-6.

KVAM Siri, KLEPPE Catrine Lykkedrang, NORDHUS Inger Hilde, Hovland Anders. Exercise as a treatment for depression: A meta-analysis. J Affect Disord, vol. 202 (2016), s. 67-86. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.03.063 .

LÖNNFJORD, Victoria, HAGQUIST, Curt. The psychometric properties of the Swedish version of the General Self-Efficacy Scale: A Rash analysis based on adolescent data. Curr Psychol, vol. 37 (2018), s. 703-715. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s12144-016-9551-y

LUSZCZCINSKA, Aleksandra, SCHOLZ, Urte, SCHWARZER, Ralf. The general self-efficacy scale: Multicultural validation studies. The Journal of Psychology. 2005, vol. 139 (2005), no. 5, s. 439–457. Dostupné z: https://doi.org/10.3200/JRLP.139.5.439-457

MARTINOV, Michael. Náchylnost ke stresu u studentů vysoké školy a její vliv na životní rovnováhu, Praha, 2021. Bakalářská práce. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. Vedoucí práce Markéta ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ.

MIYOSHI Akiko. The stability and causal effects of task‐specific and generalized self‐efficacy in college 1. Japanese Psychological Research, vol. 54 (2012), no. 2, s. 150-8. Dostupné z: https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1468-5884.2011.00481.x.

MORITZ, Sandra E., FELTZ, Deborah L. et al. The relation of self-efficacy measures to sport performance: a meta-analytic review. Research Quarterly for Exercise and Sport, vol. 71 (2000), no. 3, s. 280-94. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/02701367.2000.10608908

MULTON, Karen D., BROWN, Steven D., LENT, Robert W. Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, vol. 38 (1991), no. 1, s. 30–38. Dostupné z: https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0167.38.1.30

NILSSON, M. H., HAGELL, P., IWARSSON, S. Psychometric properties of the General Self-Efficacy Scale in Parkinson's disease. Acta Neurologica Scandinavica, vol. 132 (2015), s. 89-96. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/ane.12368

NURAN, Bayram, NAZAN Bilgel. The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2008, vol. 43 (2008), no. 8, s. 667-672. ISSN 0933-7954. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s00127-008-0345-x

O’CONNOR Patrick J., HERRING Matthew P., CARAVALHO Lee Adrian. Mental Health Benefits of Strength Training in Adults. American Journal of Lifestyle Medicine. 2010; vol. 4 (2010), no. 5, s. 377-396. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/1559827610368771

PAJARES, Frank. Self-Efficacy during childhood and adolescence: implications for teacher and parents. In PAJARES, Frank, URDAN Tim, (Eds.), Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. 2006. Greenwich, CT: Information Age Publishing. ISBN 978-1593113667.

PAJARES, Frank, SCHUNK, Dale H. Self-Beliefs and School Success: Self-Efficacy, SelfConcept, and School Achievement. In. J. R. RIDING, S. G. RAYNER (Eds.). Self-Perception. 2001, (s. 239-266). Westport: Ablex Publishing.

PAOLUCCI Emily M., LOUKOV Dessi, BOWDISH Dawn M. E., HEISZ Jennifer J. Exercise reduces depression and inflammation but intensity matters. Biol Psychol. vol. 133 (2018), s.79-84. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2018.01.015

PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017. 362 stran. Psyché. ISBN 978-80-247-5646-2.

PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. 2., dopl. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7431-039-3.

POLÁŠKOVÁ, Michaela. Vliv pravidelné pohybové aktivity na sebepojetí u žen. 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí práce Bahbouh, Radvan.

RÄÄSK, Triin, LÄTT, Evelin, JÜRIMÄE, Toivo, MÄESTU, Jarek, JÜRIMÄE, Jaak, KONSTABEL, Kenn. Association of Subjective Ratings to Objectively Assessed Physical Activity in Pubertal Boys with Differing Bmi. Perceptual And Motor Skills, vol. 121 (2015), no. 1, s. 245–259. Dostupné z: https://doi.org/10.2466/10.03.PMS.121c13x7

RIMMELE Ulrike, ZELLWEGER Bea Costa, MARTI Bernard, SEILER Roland, MOHIYEDDINI Changiz, EHLERT Ulrike, HEINRICHS Markus. Trained men show lower cortisol, heart rate and psychological responses to psychosocial stress compared with untrained men. Psychoneuroendocrinology, vol. 32 (2007), no. 6, s. 627-35. Dostupné z https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2007.04.005

ROSENBAUM, Simon, VANCAMPFORT, Davy, STEEL, Zachary, NEWBY, Jill, WARD, Philip B., STUBBS, Brendon. Physical activity in the treatment of post-traumatic stress disorder: a systematic review and meta-analysis. Psychiatry research. Vol. 230 (2015), no. 2, s.130-136. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.10.017

SAVITZ Jonathan, DREVETS Wayne C., SMITH Chelsey M., VICTOR Teresa A., WURFEL Brent E., BELLGOWAN Patrick S., BODURKA Jerzy, TEAGUE T. Kent, DANTZER Robert. Putative neuroprotective and neurotoxic kynurenine pathway metabolites are associated with hippocampal and amygdalar volumes in subjects with major depressive disorder. Neuropsychopharmacology, vol. 40 (2015), no. 2, s. 463-71. Dostupné z: https://doi.org/10.1038/npp.2014.194

SCHOLZ, Urte, GUTIÉRREZ-DOÑA, Bernicio, SUD, Shonali, SCHWARZER, Ralf. Is general self-efficacy a universal construct? Psychometric findings from 25 countries. European Journal of Psychological Assessment, vol. 18 (2002), no. 3, s. 242–251. Dostupné z: https://doi.org/10.1027//1015-5759.18.3.242

SCHWARZER, Ralf, JERUSALEM, Mathias. General perceived self-efficacy. Online. 1993 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: http://userpage.fu-berlin.de/~gesund/publicat/ehps_cd/health/world14.htm

SCHWARZER, Ralf., JERUSALEM, Mathias. 1995. Generalized self-efficacy scale. Online. In J. WEINMAN, S. WRIGHT, M. JOHNSTON. Measures in health psychology : a user’s portfolio. Causal and control beliefs. Windsor, UK: Nfer-Nelson, 1995, s. 35-37 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/298348466_The_General_Self-Efficacy_Scale_GSE

STARÁ, Jana, VESPALEC, Tomáš. Hodnocení individuální míry pohybové aktivity dotazníky IPAQ a Wellness Inventory: případová studie. Studia sportiva. 2017, vol. 11 (2017), no. 1, s. 44-52. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/StS2017-1-23

STUBBS Brendon, VANCAMPFORT Davy, ROSENBAUM Simon, FIRTH Joseph, COSCO Theodore, VERONESE Nicola, SALUM Giovanni A., SCHUCH Felipe B. An examination of the anxiolytic effects of exercise for people with anxiety and stress-related disorders: A meta-analysis. Psychiatry Res, vol. 249 (2017), s. 102-108. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.12.020

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Syndrom vyhoření u studentů vysokých škol. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2019. 103 stran. ISBN 978-80-87723-56-2.

TARR, Bronwyn, LAUNAY, Jacques DUNBAR, Robin I. Music and social bonding:“self-other” merging and neurohormonal mechanisms. Frontiers in psychology. 2014. 5, s.1096. Dostupné z: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01096

TRAVIS, John W. a RYAN, Regina Sara. Wellness workbook: How to achieve enduring health and vitality. Online. 2004, Berkeley: Celestial Arts. Dostupné z: https://archive.org/details/wellnessworkbook00trav/mode/2up

VON HAAREN, Birte, HAERTEL, Sascha, STUMPP, Juergen, HEY, Stefan a EBNER-PRIEMER, Ulrich. Reduced emotional stress reactivity to a real-life academic examination stressor in students participating in a 20-week aerobic exercise training: A randomised controlled trial using Ambulatory Assessment. Psychology of Sport and Exercise. 2015, 20, 67–75. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.04.004

WIEGEROVÁ, Adriana. Self-efficacy: (osobne vnímaná zdatnosť) v edukačných súvislostiach. 2012, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 978-80-10-02355-4

WILLIAMS, J. M., KRANE, V. Psychological characteristics of peak performance. In J. M. Williams (Ed.), Applied sport psychology: Personal growth to peak performance. 2001, (4th ed., pp. 137- 147). Mountain View, CA: Mayfield.

YERDELEN, Sündüs, McCAFFREY Adam, KLASSEN Robert M. Longitudinal examination of procrastination and anxiety, and their relation to self-efficacy for self-regulated learning: Latent growth curve modeling. Educational Sciences: Theory & Practice. 2016, 16.1. DOI 10.12738/estp.2016.1.0108.

ZIMMERMAN, Barry J. Self-efficacy: an essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology. 2000, Vol. 25, no. 1, s. 82–91. Dostupné z: https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016.

Stahování

Publikováno

31-08-2023

Jak citovat

Martinov, M. (2023). Vztah pohybové aktivity, náchylnosti ke stresu a self-efficacy u studentů vysoké školy – výzkumná studie realizovaná v rámci řešení diplomové práce. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 7(1), 19–61. https://doi.org/10.58743/dap2023vol7no1.315