SKUPINOVÁ SUPERVIZE Z POHLEDU ZÚČASTNĚNÝCH ŠKOL

Irena SMETÁČKOVÁ

Abstrakt


Nepříliš zdůrazňovaným a prozkoumaným nástrojem učitelského profesního rozvoje v českých školách je kolegiálního sdílení profesních zkušeností. Jedná se o formálně organizovaná, vedená a opakovaná setkávání vyučujících, kteří hovoří o významných profesních událostech a vzájemně si poskytují zpětnou vazbu. Jednou z konkrétních forem mohou být supervize. Článek představuje výsledky dotazníkového šetření na 10 školách (n =177 osob), které využívají supervize a případně i další typy kolegiálního sdílení. Z analýzy vyplynulo, že zúčastněné osoby hodnotily kolegiální sdílení jako přínosné a žádoucí. Pozitivnější postoj reportovali vyučující, kteří se setkávání pravidelně účastní. Nejčastěji bývají sdíleny události týkající se žáků a rodičů, jen okrajově témata vztahující se k profesní identitě. Vyučující se kloní k dobrovolné účasti, avšak někteří preferují povinnou či kombinovanou účast.

Klíčová slova: supervize, profesní rozvoj, kolegiální sdílení, učitelé

Dedikace: Tento článek vznikl v rámci výzkumného projektu s názvem „Supervize – prevence učitelského vyhoření“, který realizuje tým z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, a který byl finančně podpořen Technologickou agenturou ČR (TAČR TL01000399).


Full Text:

PDF

Reference


AVALOS, B. Teacher Professional Development in Teaching and Teacher Education Over Ten Years. Teaching and Teacher Education, 2011, 27(1), 10-20.

BAŠTECKÁ, Bohumila, ČERMÁKOVÁ, Veronika a KINKOR, Milan. Týmová supervize: teorie a praxe. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 325 stran. ISBN 978-80-262-0940-9.

EVANS, L. Professionalism, professionality and the development of education professionals. British journal of educational studies, 2008, 56(1), 20-38.

GUSKEY, T. R. Professional development and teacher change. Teachers and teaching, 2002, 8(3), 381-391.

HARRIS, D. L., ANTHONY, H. M. Collegiality and its role in teacher development: Perspectives from veteran and novice teachers. Teacher Development, 2001, 5(3), 371-390.

HAWKINS, Peter a SHOHET, Robin. Supervize v pomáhajících profesích. Překlad Helena Hartlová. Vydání druhé. Praha: Portál, 2016. 202 stran. ISBN 978-80-262-0987-4.

LAZAROVÁ, B., PROKOPOVÁ, A. Učitelé a jejich další vzdělávání: k některým psychologickým aspektům. Pedagogika. 2004, 54(3). 261-273

LEONARD, L., LEONARD, P. The continuing trouble with collaboration: Teachers talk. Current Issues in Education, 2003, 6(15).

McCOMB, V., EATHER, N. Exploring the personal, social and occupational elements of teacher professional development. Journal of education and Training Studies, 2017, 5(12), 60-66.

MICHEK, S. Využití aktivit podporujících profesní rozvoj a vnímání jejich překážek učiteli základních a středních škol. Pedagogika. 2016, 66(4).

PAVLAS MARTANOVÁ, V. (2020). Supervize jako jeden z efektivních nástrojů péče o učitele. Komenský. 2020 144/4.

POL, Milan et al. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9.

RODGERS, C. Defining reflection: Another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers college record, 2002, 104(4), 842-866.

ROSS, J. A., BRUCE, C. D. Teacher self-assessment: a mechanism for facilitating professional growth. Teaching and Teacher Education. 2007, 23(2), 146-159.

SASSON, B. D., SOMECH, A. Observing aggression of teachers in school teams. Teachers and Teaching, 2015, 21(8), 941-957.

SMETÁČKOVÁ, Irena et al. Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností: když spolu vyučující mluví o práci... Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2021. 174 stran. ISBN 978-80-7603-272-9.

STARÝ, Karel et al. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2012. 188 s. ISBN 978-80-246-2087-9.

SVENDSEN, B. Teachers’ experience from a school-based collaborative teacher professional development programme: reported impact on professional development. Teacher Development. 2016, 20(3), 313-328.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.