EVALUACE PORADENSKÝCH SLUŽEB NA VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLE

Petr ADAMEC, Dita JANDERKOVÁ

Abstrakt


Cílem tohoto příspěvku je představit systém poradenství na konkrétní veřejné vysoké škole, přičemž důraz je kladen na poradenství pro studenty se specifickými potřebami. Jedná se mimo jiné o oblast, která úzce souvisí se zajišťováním a hodnocením kvality na vysokých školách v České republice a je financována z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Příspěvek obsahuje výsledky dotazníkového šetření realizovaného na podzim 2019, jehož předmětem bylo zjistit míru spokojenosti studentů se specifickými potřebami se službami Poradenského a profesního centra, které tuto agendu obvykle na vysokých školách zajišťuje. Výsledky průzkumu poukazují na pozitivní i negativní stránky realizace těchto aktivit a mohou být zdrojem inspirace pro další práci, zlepšování a zkvalitňování služeb podobných poradenských center.

Klíčová slova: poradenské centrum, vysoká škola, studenti se specifickými potřebami


Full Text:

PDF

Reference


AVSP – O AVSP a cíle asociace. AVSP [online]. Copyright © 2008-2020. Dostupné z: https://www.asociacevsp.cz/o-nas/

BALCAR, Jiří, KARÁSEK, Zdeněk, ŠIMEK, Milan, HODULÍK, Marek. Hodnocení výstupů ze vzdělávání a jiných aspektů vzdělávacího procesu absolventy a zaměstnavateli. Individuální projekty národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací. 2014. Dostupné z: https://www.slideshare.net/ipnkvalita/ipn-kvalita-hodnocenivystupuzevzdelavani.

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a SMRČKA, Jiří. Lesk a bída vzdělávání. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2018. 207 stran. Universum. ISBN 978-80-242-6106-5.

HARGAŠOVÁ, Marta a kol. Skupinové poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 261 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2642-7.

HONZÁK, Radkin. Psychosomatická prvouka. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2019. 335 stran. ISBN 978-80-7429-912-4.

CHVÁL, Martin. Na naší škole nám záleží: jak sledovat a hodnotit kvalitu školy. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 179 stran. ISBN 978-80-262-1321-5.

KRHUTOVÁ, Lenka. Autonomie v kontextu zdravotního postižení. Vyd. 1. Boskovice: Ostravská univerzita v Ostravě v nakl. Albert, 2013. 243 s. ISBN 978-80-7326-232-7. Dostupné také z: http://dokumenty.osu.cz/fss/kas/krhutova/info_autonomie_zdp.pdf.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti s dyslexií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 213 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-990-3.

PORTEŠOVÁ, Šárka et al. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení: cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 140 s. ISBN 978-80-210-7520-7.

Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací 2020. Dostupné z: http://www.msmt.cz.

RÝDL, Karel. (2001). Přístupy ke kvalitě v oblasti v oblasti výchovy a školy. e-Pedagogium. 2001, 1(1). ISSN 1213-7758, eISSN 1213-7499. Dostupné z https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-200101-0002_pristupy-ke-kvalite-v-oblasti-v-oblasti-vychovy-a-skoly.php.

Výroční zprávy - Mendelova univerzita v Brně. Mendelova univerzita v Brně [online]. Copyright © 2018 Mendelova univerzita v Brně [cit. 01.07.2020]. Dostupné z: http://mendelu.cz/25000-vyrocni-zpravy

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Dostupné z: http://www.msmt.cz.

ZILCHER, Ladislav a SVOBODA, Zdeněk. Inkluzivní vzdělávání: efektivní vzdělávání všech žáků. Vydání 1. Praha: Grada, 2019. 216 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0789-6.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.