Promoting self-efficacy as one of the basic salutoprotective resources in dealing with challenging life situations with a focus on the Covid-19 pandemic

Authors

  • Markéta Švamberk Šauerová College of Physical Education and Sport PALESTRA, Ltd.

DOI:

https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no1.290

Keywords:

Psychological intervention; pandemic covid 19; mental health; quality of life

Abstract

The theoretical basis of the contribution is a literature search focused on the use of various salutoprotective resources in dealing with challenging life events, not only concerning the current situation but also within a historical context, and the author's experience of providing psychological intervention during the Covid-19 pandemic. The awareness of an individual's own self-efficacy can be considered as a crucial salutoprotective resource in coping with challenging life situations, while an essential factor influencing the quality of self-efficacy is the manner of family and school education and the degree of attention paid to its development in these environments. 

The thrust of the contribution is to suggest ways to develop self-efficacy awareness as a fundamental salutoprotective source of wellbeing in the time of the pandemic, both in family and school education.

References

Adamec, P. (2021). Podmínky pro další vzdělávání cílové skupiny v aplikační sféře. Andragogické štúdie 2021. s. 91-98.

Blatný, M. et al. (2010). Psychologie odolnosti: hlavní témata, současné přístupy. Grada.

Costa, P. T., McCrae & Zonderman, A. B. (1987). Environmental and dispositional influences on well-being: Longitudinal follow-up of an American national sample. British Journal of Psychology, 78(3), 299-306.

Diener, E. (2009). Subjective Well-Being [elektronická verze]. In Diener, E. The science of well-being: the collected works of Ed Diener. 37, 11-58.

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

Hošek, V. (2001). Pohyb a kvalita života. Psychologie Dnes. 6, s. 18-19.

Hřebíčková, M., Blatný, M., Jelínek, M. (2010). Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti. Československá psychologie. 54(1), s. 31-41.

Jandová, Z. (2021). Koncepty, filozofie, směry a aktivity ovlivňující kvalitu života s důrazem na dánský koncept hygge – teoretická studie. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích, 5(1), s. 24-53. http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/255

Kebza, V. & Šolcová, I. (2005). Koncept osobní pohody (well-being) a jeho psychologické a interdisciplinární souvislosti. In Blatný, M. et al. Psychosociální souvislosti osobní pohody. Masarykova univerzita, 109.

Kotulán, J. a kol. (2002). Zdravotní nauky pro pedagogy. Masarykova univerzita.

Kravalová, J. (2012). Tělesné sebepojetí a kvalita života u vysokoškolské populace. [Diplomová práce]. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

Ministerstvo zdravotnictví (2020). Vliv epidemie koronaviru na nárůst duševních onemocnění u Čechů projednala Rada vlády pro duševní zdraví [online]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vliv-epidemie-koronaviru-na-narust-dusevnich-onemocneni-u-cechu-projednala-rada-vlady-pro-dusevni-zdravi/

Ryff, C. D., Keyes, C. Lee M. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited [elektronická verze]. Journal of Personality and Social Psychology. 69(4), 719-727.

Salomonová, M. (2020). In Garkisch. D. Sebevraždy, deprese, úzkosti. Koronavirus drtí i duševní zdraví Čechů [online]. Dostupné z: https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/sebevrazdy-deprese-uzkosti-koronavirus-drti-i-dusevni-zdravi-cechu.

Starý, K. (2008). Pedagogika ve škole. Portál.

Suh E, Diener E, Fujita F. (1996). Events and subjective well-being: only recent events matter. [elektronická verze]. Journal of Personality and Social Psychology, 70(5):1091-102.

Šauerová, M. & Schätzová, V. (2013). Význam diagnostiky učebních stylů v podpoře studia vysokoškolských studentů. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, 21(1).

Šauerová, M. (2011). Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra.

Šauerová, M. (2012). Edukace klientů ve wellness. In. Hošek, V. &Tilinger, P. (eds.) Wellness a bio-psycho-sociální kontext wellness. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra.

Šolcová, I., Kebza, V. (2004). Kvalita života v psychologii: Osobní pohoda (well- being), její determinanty a prediktory [elektronická verze]. In H. Hnilicová. Kvalita života: Sborník příspěvků z konference, konané 25.10. 2004 v Třeboni, (s. 21-32). IZPE.

Šolcová, I., Kebza, V. (2005). Osobní pohoda: determinující faktory u české dospělé populace. In M. Blatný, J. Dosedlová, V. Kebza, I. Šolcová. Psychosociální souvislost osobní pohody, (pp. 70-82). Masarykova univerzita a Nakladatelství MSD.

Šolcová, I., Kebza, V. (2007). Vztah mezi hardiness a různými zdroji odolnosti [elektronická verze]. In Psychická odolnosť a psychológia zdravia (pp. 20-26). Mauro Slovakia.

Šolcová, I., Kebza, V. (2009). Osobní pohoda vysokoškolských studentů: česká část studie. Československá psychologie. 53(2), s. 129-139.

Švamberk Šauerová, M. & Blažková, L. (2019) Využití koučinku ve výživovém poradenství. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích, 3(1), 51-58. http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/177.

Švamberk Šauerová, M. (2018). Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Grada.

Švamberk Šauerová, M. (2018). Time-manažment a autokoučink jako prevence školní neúspěšnosti žáku. Manažment školy v praxi. [online]. 7-8.

Švamberk Šauerová, M. (2020). Důsledky karantény na školní výkon během pandemie Covid-19. Manažement školy v praxi, 10.

Švamberk Šauerová, M. (2020). Podpora self-efficacy rodičů v posilování jejich spoluzodpovědnosti za vzdělávání jejich dítěte. In Vadíková, M. K. & Krištof, P. Tekutá zodpovednosť na Slovensku. Typy Universitas Tyrnaviensis.

Vojtěch, A. (2020) In: Ministerstvo zdravotnictví. Vliv epidemie koronaviru na nárůst duševních onemocnění u Čechů projednala Rada vlády pro duševní zdraví [online]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vliv-epidemie-koronaviru-na-narust-dusevnich-onemocneni-u-cechu-projednala-rada-vlady-pro-dusevni-zdravi/

Žaloudíková, I. (2009). Podpora zdraví a zdravého životního stylu s důrazem na onkologickou prevenci ve škole. [Disertační práce]. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Downloads

Published

22-07-2022

How to Cite

Švamberk Šauerová, M. (2022). Promoting self-efficacy as one of the basic salutoprotective resources in dealing with challenging life situations with a focus on the Covid-19 pandemic. Acta Salus Vitae, 10(1), 17–25. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no1.290