Sports activities of secondary school students in Zvolen during their free time

Authors

  • Boris Beťák Katedra telesnej výchovy a športu, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela
  • Stanislav Azor Ústav telesnej výchovy a športu, Technická univerzita vo Zvolene

Keywords:

sports activities, free time, secondary school students.

Abstract

The article is about sports activities of secondary school students in Zvolen during their free time. 412 students (227 boys and 185 girls) were asked how they spend their free time. The survey shows that they prefer using a computer, secondly to watch TV or practice sports or games. The boys prefer team sports while the girls prefer body-building.

References

Azor, S. - Beťák, B. (2012). The student´s attitudes to the physical education and sports activities at grammar school in the town Martin and town Zvolen. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN

-0974, 2012, roč. 4, č. 1, s. 14-26.

Babiaková, S. - Brindza, J. - Ďurošová, E. (2007). Pedagogika voľného času a školské kluby detí, Banská Bystrica : PF UMB, 88 s. ISBN 978-80-8083-431-9.

Beťák, B. (2012). The attitude of students at secondary schools towards snowboarding and the way of teaching it. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN 1338-0974, 2012, roč. 4, č. 2, s. 16-26.

Beťák, B. (201)3. Relationship of the secondary grammar school pupils in Martin to winter sports, and its implementation. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN 1338-0974, 2013, roč. 5, č.

, s. 40-48.

Hofbauer, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004. 173 s. ISBN-80-7178-927-5.

Junger, J. (1996). Pohybová aktivita ako základný determinant vývoja človeka. In Úvod do športovej kinantropológie. Prešov : Univerzita P.J.Š. v Košiciach, 1996. 116 s. ISBN 80-7097-326-9.

Kratochvílová, E. (2001). Voľný čas a pedagogika voľného času. In Vychovávateľ. ISSN 0139-6919, 2001, roč. 45, č. 5, s 2-5.

Kratochvílová, E. (2004). Pedagogika voľného času. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. 308 s. ISBN 80-223-1930-9.

Krystoň, M. (2003). Edukácia detí a mládeže vo voľnom čase. Banská Bystrica : Pdf UMB, 2003. 88 s. ISBN 80-8055-804-3.

Ludviková, M. (2012). Postoje žiakov stredných škôl k telesnej a športovej výchove a pohybovým športovým aktivitám. Banská Bystrica : FHV UMB, 2012. 107 s.

Michal, J. - NEVOLNÁ, T. (2012). Physical activity as an effective means to a healthy lifestyle. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN 1338-0974, 2012, roč. 4, č. 1, s. 103-114.

Michal, J. (2009). Pohybová aktivita, mládež a drogy. Banská Bystrica : Partner, 2009. 106 s. ISBN 978-80-89183-63-0.

Michal, J. (2010). Názory a postoje študentov stredných škôl k pohybovým aktivitám, telesnej výchove a športu. Brno : CERM, 2010. 86 s. ISBN 978-80-7204-708-6.

Nemec, M - Nemcová, L. (2012). Športové hry a voľný čas detí staršieho školského veku. In Exercitatio corpolis - motus – salus. ISSN 1337-7310, 2012, roč. 4, č. 2, s. 139-146.

Nemec, M. - Michal, J. (2011). Analýza názorov na využívanie spindooru ako voľnočasovej pohybovej aktivity. In Šport a zdravie : zborník vedeckých prác. Nitra : Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 2011. ISBN 978-80-8094-962-4, s 179-185.

Nemec, M. (2008). Voľnočasové aktivity chlapcov staršieho školského veku so zameraním na šport. In Exercitatio Corpolis - Motus – Salus. Banská Bystrica : FHV UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-541-5, s. 107 -116.

Nevolná, T. (201)3. Záujmovo rekreačná telesná výchova ako účinný prostriedok k zdravému životnému štýlu. In Spolupracovníci kinantropológie a vedy. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6201-6.

Downloads

Published

20-03-2013

How to Cite

Beťák, B., & Azor, S. (2013). Sports activities of secondary school students in Zvolen during their free time. Acta Salus Vitae, 1(2). Retrieved from https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/20

Issue

Section

Articles