CONSTIPATION AS THE NURSING PROBLEM - THE DIAGNOSIS AND THE COPING

Authors

  • Brigita Janečková
  • Zdeňka Třísková

Abstract

The authors present the detailed survey of contemporary view on constipation, the origins and diagnostic importance of constipation as a symptom. Functional constipation is ellucidated as an independent functional, non-organic, nosologic entity, the disease of gastrointestinal system. The nursing process and nursing interventions regarding constipation are discussed in greater detail. The importance on fysiological based attitude towards constipation as the nursing problem is presented and documented. The survey of pertinent and non-aggresive intervention is given. The health-social interdependencies of constipation and the possible social stigmatisation of constipation´s bearers are treated. The need and necessity of more exact diagnosis of constipation, enabled by the use of contemporary diagnostic tools, based on the consensus of experts (“ROME III”) are discussed in greater detail. The diagnostic tool “ROME III-Functional Constipation“  is attached as an enclosure. 

Keywords: 
Constipation, functional constipation, functional diseases of gastrointestinal system, diet fibre, probiotics, prebiotics, symbiotic, ROME III, nursing process 

67-84 

References

Doenges, M., Moorhouse, M. (2001) Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada.

Dylevský, I. (2000) Somatologie. 2.vyd. Olomouc: Epava.

Farkašová, D., et al. (2006) Ošetřovatelství - teorie. 1. vyd. Martin: Osveta.

Frej, D. (2006) Dietní sestra: diety ve zdraví a nemoci. 1. Praha: TRITON.

Greenbaum, D.S. (2013) The Lower GI Tract and its Common Functional Disorders. Milwaukee, WI 53217-8076, U.S.A: Internatioonal Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders, 158 pp.

Guidelines-Rome (2006) III Diagnostic Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders, J. Gastrointestin Liver Dis. Sep 15(3) 307-12

Huličková, T., (2008) Zácpa- problém imobilních pacientů. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jankovský, J. (2003) Etika pro pomáhající profese. 1.vyd. Praha: Triton.

Jarošová, D. (2000) Teorie moderního ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: ISV.

Jirásek, V. (2003) Zácpa. Praktický lékař: Časopis pro další vzdělávání lékařů. Praha. 83(6):316-320.

Jirásek, V., Brodanová, M., Mareček, Z. (2002). Vnitřní lékařství svazek IV: Gastroenterologie hepatologie. Praha: Galén.

Kelnarová, J., a kol (2009). Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty: 1. ročník. 1. Praha: Grada.

Kelnarová, J., a kol. (2009) Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník: 1. díl. 1. Praha: Grada.

Kohout, P. (2008) Probiotika v praxi (5): Přínos probiotik z pohledu internisty/gastroenterologa. Medical tribune. (4)18s. A8.

Kombercová, J., Svobodová, M. (2000) Autorehabilitační sestava: Cvičení, masáže, strava, akupresura, autoterapie páteře, biorytmy. Olomouc: Fontána.

Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R. (1995) Ošetrovatelstvo 2. 1.vyd. Martin: Osveta.

Marečková, (2006) J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada.

Mařatka, Z. (1999) Gastroenterologie. Praha: Karolinum.

Mastiliaková, D. (1999) Holistické přístupy v péči o zdraví. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně.

Mastiliaková, D. (2004) Úvod do ošetřovatelství I. díl: Systémový přístup. Praha: Karolinum.

Mikšová, Z., et al. (2006) Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada

Mikšová, Z., a kol. (2006) Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada.

Nečas, E., Šulc, K., Vokurka, M. (2006) Patofyziologická fyziologie orgánových systémů: Část II. Praha: Karolinum.

Nevoral, J., Rada, V. (2010) Potvrzení složení výrobku Lepicol. Společnost pro probiotika a prebiotika o.s. Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol,

Nejedlá, M. (2006) Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada.

Pařízek, A., et al. (2005) Kniha o těhotenství @ porodu: První český interaktivní průvodce těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Praha: Galén.

Petrů, Š., (2010) Zácpa jako ošetřovatelský problém. Vysokoškolská kvalifikační práce/ bakalářská. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Richards, A., Edwards, S. (2004) Repetitorium pro zdravotní sestry. Praha: Grada.

Rokyta, R., a kol. (2000) Fyziologie. Praha: ISV nakladatelství.

Rozsypalová, M., Haladová, E., Šafránková, A. (2002) Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Informatorium.

Slíva, J., Minárik, J. (2009) Doplňky stravy. Praha: Triton.

Svačina, Š., a kol. (2008) Klinická dietologie. Praha: Grada.

Staňková, M. České ošetřovatelství 6. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. (2006). Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví v Brně.

Topinková, E. Využití standardizovaných škál pro hodnocení stavu výživy u starších nemocných. [online] [cit. 2010-04-16] URL: <http://www.geriatrickarevue.cz/

pdf/gr_03_01_01.pdf >

Trachtová, E., et al. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. (1999) Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně.

Trachtová, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. (2004). Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví v Brně.

Vojtíšková, J. (2007) Zácpa. Practicus, 6(8)19-22.

Vos, A., et al. (1996) Antegrade Colonic Enema (ACE): A new therapeutic approach to chronic constipation. Acta Gastroenterol Lationam, 26 (4):225-6.

Workman, B., Benett, C. (2006) Klíčové dovednosti sester. Praha: Grada.

Zbořil, V., a kol. (2005) Mikroflora trávicího traktu: klinické souvislosti. Praha: Grada.

Zonča, P., et al. (2007) ACE operace pro dlouhodobou obstipaci u dospělého. Rozhledy v chirurgii. Praha., 86 (12):657-660.

Downloads

Published

2016-08-11

Issue

Section

Articles