KOUČOVANIE V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH: BONUSY A LIMITY

Autoři

  • Katarína Mária VADÍKOVÁ

Abstrakt

Príspevok je venovaný etickej expertíze poskytovania koučovania podľa štandardov Etického kódexu koučov medzinárodnej federácie koučov na Slovensku. Analyzuje koučovanie na Slovensku vzhľadom na etymológiu, terminológiu a metodológiu, dejiny koučovania a trendy v koučovaní. Identifikuje bonusy i limity koučovania pre koučovaného i kouča. Vyzýva k obozretnosti pri marketingovej profilácii, poskytovaní doplnkových služieb, k zodpovednosti. Koučovanie vymedzuje ako pomáhajúcu profesiu.

Klíčová slova: koučing, etika, benefity, limity, pomáhajúce profesie

Reference

ADORNO, T. W. 2015. Žargon autenticity: k německé ideologii. Praha: Academia.

BRIEF Coaching PURE: Klára Giertlová [online: 3.2.2022] Dostupné z https://www.kouc.sk/kurzy_koucingu/brief-coaching-pure/

Business Coaching College [online: 3.3.2022] Dostupné z www.koucovaciaskola.sk

ČAPEK, J. 2007. Jednání a situace. Praha: Oikoymenh.

Čo je koučing? [online: 23.2.2022] Dostupné z https://sako.sk/o-koucingu/

Doran, G. T. 1981. There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. In: Management Review. 1981/11, Vol. 70.

Etický kódex kouča podľa Medzinárodnej federácie koučov (EKK ICF) [online: 3.3.2022] Dostupné z https://sako.sk/eticky-kodex-kouca/

Etický kódex športovej etiky [online: 3.3.2022] Dostupné z http://www.ucps.sk/KODEX_SPORTOVEJ_ETIKY

FRANKL, V. E. 1994. Člověk hledá smysl: úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalyt. nakl.

FRANKL, V. E. 1995. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno: Cesta.

FRANKL, V. E. 2013. Utrpenie z nezmyselného života. Bratislava: Lúč, Libri Europaei.

GALLWEY, W. T. 2000. The Inner Game of Work. New York: Random House.

GALLWEY, W. T. 2009.The Inner Game of Stress: Outsmart Life's Challenges, Fulfill Your Potential, Enjoy Yourself. New York: Random House.

GLASOVÁ, K. 2008. Filozofia v praxi sociálneho pracovníka. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

GUARDINI, R. 1999. Dobro, svědomí a soustřeďování. Praha: Vyšehrad.

HILL, G. 1998. The Failure of the Human Potential Movement:

From Self-Actualisation to Experientialism. [online: 3.3.2022] Dostupné z http://www.pacificnet.net/~cmoore/ghill/esalen2.htm

HOMER: Odyssey. 2019. PULLEYN, S. (Ed.) Oxford: Oxford University Press.

Human Potential Movement. In: Encyclopedia.com [online: 3.3.2022] Dostupné z https://www.encyclopedia.com/medicine/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/human-potential-movement

KARPINSKÁ, Z., KMECOVÁ, D. 2017. Koučovanie podľa pyramídy: zrozumiteľný návod ako viesť transformačný rozhovor v biznise aj osobnom živote pre každého, kto pracuje s ľuďmi. Bratislava: Business Coaching College.

KARPINSKÁ, Z., KMECOVÁ, D. 2019. Medzinárodne certifikovaný výcvik koučovania (ICF aproved program): Biznis koučing: zmysel a techniky koučovania v biznise. Bratislava: Business Coaching College.

Kľúčové kompetencie kouča podľa EKK ICF [online: 3.3.2022] Dostupné z https://www.icf.sk/co-je-icf/klucove-kompetencie-icf

VYPUŠŤÁKOVÁ, Zora. Koučovanie pre spolok slovenských knihovníkov. [online: 23.2.2022] Dostupné z

https://www.koucovaciaskola.sk/pomahajuce-projekty/koucovanie-pre-spolok-slovenskych-knihovnikov

Kresťanský koučing [online: 3.2.2022] Dostupné z

https://www.krestanskykouc.sk/

LÉVINAS, E. 1997. Být pro druhého. Praha: Zvon.

LORENZ, K. 1965. Über tierisches und menschliches Verhalten. Aus dem Werdegang der Verhaltenslehre. Gesammelte Abhandlungen. Band I & II. München: Pieper Verlag.

Manuál k problematike odporučenia koučovaného do zdravotníckej starostlivosti [online: 3.3.2022] Dostupné z

https://www.icf.sk/podujatia-a-aktivity/clanky-letaky/188-koucing-alebo-terapia-ake-su-rozdiely-a-kedy-odporucit-klienta-na-terapiu

MASLOW, A. H. 1970. Motivation and personality. New York: Harper & Row.

MASLOW, A. H. 2000. Ku psychológii bytia. Modra: Persona.

Medzinárodná federácia koučov (ICF) [online: 3.3.2022] Dostupné z www.coachfederation.org

NLP Akadémia [online: 3.2.2022] Dostupné z https://www.nlp-akademia.sk/

PLATÓN. 1993. Ústava. Praha: Svoboda-Libertas,

PLATÓN. 2000. Prótagoras. 4., oprav. vyd. Praha: Oikoymenh,

PLATÓN. 2003. Platónovy spisy. Sv. 1: Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón, Faidón, Kratylos, Theaitétos, Sofistés, Politikos. Praha: Oikoymenh.

POHORELÁ, P. Zoznam voľných živností pre rok 2022. In: podnikajte.sk. [online: 3.3.2022] Dostupné z

https://www.podnikajte.sk/zivnost/zoznam-volnych-zivnosti

VADÍKOVÁ, K. M. Osobná webová stránka: Dr. KM Vadíková etik&kouč [online: 3.3.2022] Dostupné z www.kmv-etik-kouc.webnode.sk

Pojem coach. In: Oxford Online Etymology Dictionary [online: 3.3.2022] Dostupné z

https://www.etymonline.com/search?q=coaching&ref=searchbar_searchhint

Pojem coaching. In: Oxford Online Etymology Dictionary. [online: 3.3.2022] Dostupné z https://www.etymonline.com/search?q=coaching

POLÁKOVÁ, J. 1993. Filosofie dialogu: Uvedení do jednoho z proudů filosofického myšlení 20.století. Ukázky z děl. Praha: Filos. ústav AV ČR.

Projekt Koučovanie seniorov: Mária Drahošová [online: 3.2.2022] Dostupné z

https://www.koucovaciaskola.sk/pomahajuce-projekty/koucovanie-seniorov-stale-dobri

Projekt Koučovanie v nemocnici: Renáta Kormanová [online: 13.2.2022] Dostupné z

https://www.koucovaciaskola.sk/pomahajuce-projekty/koucovanie-v-nemocnici

Projekt Lemoncoaching – www.lemoncoaching.sk:

Anita Kardum, Martin Valach [online: 23.2.2022] Dostupné z

https://www.koucovaciaskola.sk/pomahajuce-projekty/lemon-coaching

Projekt Stále dobrí: koučovanie seniorov: Mária Drahošová [online: 13.2.2022] Dostupné z

www.staledobri.sk

ROGERS, C. R. FREIBERG, H. J. 1998. Sloboda učiť sa. Modra: Persona.

ROGERS, C. R. 1995.On becoming a person: a therapist's view of psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin Company.

ROGERS, C. R. 1997. Encountrové skupiny. Modra: Inšt. rozvoja osobnosti.

ROGERS, C. R. 2015. Být sám sebou: terapeutův pohled na psychoterapii. Praha: Portál.

ROGERS, C. R. 2021. O osobnej moci. Bratislava: Inštitút psychoterapie a socioterapie.

SHAZER, S. DOLAN, Y. 2011. Zázračná otázka: krátká terapie zaměřená na řešení. Praha: Portál.

Škola Etikoterapie Advaita [online: 3.2.2022] Dostupné z

https://www.advaita.sk/skola-etikoterapie

The Inner Game official web. [online: 3.3.2022] Dostupné z

https://theinnergame.com/

TOMŠÍK, R. Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách. Úvod do metodológie a štatistického spracovania. Nitra: PDF UKF. [online: 3.3.2022] Dostupné z

https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/publikacie/Kvantitat%C3%ADvny%20v%C3%BDskum.pdf

Typológia koučingu podľa SAKO [online: 3.2.2022] Dostupné z

https://sako.sk/o-koucingu/

VADÍKOVÁ, K. M. Transgeneračná zodpovednosť: výzvy a výhovorky. In: Philosophydays 2020. Prešov: FFPU. [online: 3.3.2022] Dostupné z https://www.philosophyday.sk/transgeneracna-zodpovednost-vyzvy-a-vyhovorky-katarina-m-vadikova/

VADÍKOVÁ, K. M. 2011. Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce.

VADÍKOVÁ, K. M. 2019. Dialogická osoba a situácia. Guardiniovská edukačná etika a situacionizmus. Trnava-Krakow: FFTU-Spolok Slowakow w Polsce.

VAN NIEUWERBURGH, CH., ALLAHO, R. Y. 2017. Coaching in Islamic Culture. The Principles and Practice of Ershad. London: Routledge. [online: 3.3.2022] Dostupné z

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780429473043/coaching-islamic-culture-christian-van-nieuwerburgh-raja-yousif-allaho

VYPUŠŤÁKOVÁ, ZORA: Duševný lifting [online: 3.2.2022] Dostupné z https://priestorprezmenu.sk/?p=289

WHITMORE, J. 2005. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, metoda transpersonálního koučování. Praha: Management Press.

WHITMORE, John. 2011. Performance consultants international. In: The GROW Model. [online: 5.3.2022] Dostupné z

https://web.archive.org/web/20120119082116/http://www.performanceconsultants.com/header-coaching/the-grow-model

Zákon č. 455/1991 Z.z. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon): 2 diel, §25 [online: 3.3.2022] Dostupné z

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455#cast2

Zavádzanie koučovania na stredných školách – projekt EduCoach [online: 3.2.2022] Dostupné z

https://www.educoach.sk/

Zavádzanie koučovania na vysokých školách [online: 3.2.2022] Dostupné z

https://sako.sk/projekty-a-iniciativy/koucovaci-pristup-na-vysokych-skolach/

Stahování

Publikováno

16-12-2021

Jak citovat

VADÍKOVÁ, K. M. (2021). KOUČOVANIE V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH: BONUSY A LIMITY. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 5(2), 61–79. Získáno z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/283-1638