INDIVIDUÁLNY A SKUPINOVÝ KOUČING PRE ŽENY: BENEFITY A LIMITY

Autoři

  • Ľudmila ČULKOVÁ
  • Katarína Mária VADÍKOVÁ

Abstrakt

Príspevok je zameraný na deskripciu zážitkového procesu poskytovania individuálneho a  skupinového koučovania  zameraného na potreby žien a následnú analýzu jeho funkčnosti v oblasti pomáhajúcich profesií. Vychádza z komparácie intuitívneho a vedomého používania koučingu, heuristiky zážitku tejto komparácie a vyvodenia dôsledkov pre výkon práce v pomáhajúcich profesiách. Dôležitým záverom článku je potvrdenie funkčnosti koučingu  ako pomáhajúcej profesie pri jeho špecifikácii určenia na pomoc ženám, vymenovanie radu benefitov a limitu koučovania žien a zdôraznenie potreby splnenia etických požiadaviek podľa medzinárodnej federácie koučov. 

Klíčová slova: individuálny, skupinový a tímový koučing, žena, pomáhajúce profesie, zážitková analýza, etika

Reference

COCKERHAM, G. 2011. Group Coaching: A Comprehensive BluePrint. Bloomington: iUniverse.

Definícia Tímový/Skupinový koučing [online: 3.3.2022] Dostupné z

https://www.tvojkouc.sk/koucing-koucovanie/timovy-koucing

DUROZOI, G. et al. 1994. Filozofický slovník. Praha: EWA.

Etický kódex kouča [online: 3.3.2022] Dostupné z https://sako.sk/eticky-kodex-kouca/

FERENCZI, S. 2014. Klinický deník. Uspořádal a přeložil Michael Balint. Praha: Portál.

FRANKL, V. E. 2011. Hľadanie zmyslu života: napriek všetkému povedať životu áno. Bratislava: Eastone Books.

GLASOVÁ, K. 2008. Filozofia v praxi sociálneho pracovníka. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

GUARDINI, R. 1950. Vom Sinn der Gemeinschaft. Zurich: Die Arche.

HELD, V. 2016. Etika péče. Osobní, politická a globální. Praha: Filosofia.

KARPINSKÁ, Z., KMECOVÁ, D. 2017. Koučovanie podľa pyramídy. Bratislava: Business Coaching College.

KARPINSKÁ, Z., KMECOVÁ, D. 2022 Slovník pojmov. [online: 3.3.2022] Dostupné z

https://www.koucovaciaskola.sk/slovnik-pojmov.

Koučing alebo terapia? Aké sú rozdiely a kedy odporučiť klienta na terapiu. [online: 3.3.2022] Dostupné z

https://www.icf.sk/podujatia-a-aktivity/clanky-letaky/188-koucing-alebo-terapia-ake-su-rozdiely-a-kedy-odporucit-klienta-na-terapiu

KRATOCHVÍL, S. 2006. Základy psychoterapie. Praha: Portál.

LÉVINAS, E. 1997. Být pro druhého. Praha: Zvon.

KRIŠTOF, P., SÁMELOVÁ, A., VADÍKOVÁ, K. M. 2021. Tekutá výhovorka na Slovensku. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

MARCEL, G. 1971. Nástin fenomenologie a metafyziky naděje. (87-132) In: MARCEL, G. K filosofii neděje. Praha: Vyšehrad.

PLATÓN 1998. Obrana Sokratova 241-258). In: Platón (237-597) In: MARTINKA, J. Antológia z diel filozofov: Predsokratovci a Platón. Bratislava: IRIS.

RAWLS, J. 2007. Spravodlivosť ako férovosť. Bratislava: Kalligram.

ROGERS, C. R.. 2019. Ako byť sám sebou: pohľad terapeuta na psychoterapiu. Bratislava: Inštitút psychoterapie a socioterapie.

SHAZER, S. DOLAN, Y. 2011. Zázračná otázka: krátká terapie zaměřená na řešení. Praha: Portál.

SZABÓ P., MEIER D. 2011. Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne. Úvod do koučovania zameraného na riešenie. Tajov: Co/Man.

TÓTHOVÁ, L., ŠLOSÁR D. 2019. Skupina a práca so skupinou v pomáhajúcich profesiách. Košice: KSP UPJŠ.

VADÍKOVÁ, K. M., GÁNOVSKÝ, M. 2019. Etika pilotnej národnej diskusie o výhovorkách z osobnej zodpovednosti v oblasti školstva, zdravotníctva, menšín a médií (78 – 81). In: VADÍKOVÁ, K. M. – KRIŠTOF, P., GÁNOVSKÝ, M. (eds.). Tekutá zodpovednosť na Slovensku: zborník abstraktov a materiálov pre potreby pilotnej národnej interdisciplinárnej diskusie, kolokvium Trnava 30. september 2019. Trnava: FF TU v Trnave.

VADÍKOVÁ, K. M. 2011. Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce.

VADÍKOVÁ, K. M. 2019. Dialogická osoba a situácia: guardiniovská edukačná etika a situacionizmus. Trnava: Filozofická fakulta TU v Trnave.

VADÍKOVÁ, K. M. 2019. Základné informácie o kolokviu (16 – 19). In: VADÍKOVÁ, K. M., KRIŠTOF, P., GÁNOVSKÝ, M. (eds.). Tekutá zodpovednosť na Slovensku: zborník abstraktov a materiálov pre potreby pilotnej národnej interdisciplinárnej diskusie, kolokvium Trnava 30. september 2019. Trnava: FF TU v Trnave.

VADÍKOVÁ, K. M., KRIŠTOF, P. eds. et. BALÁŽOVÁ, A., MYSONA BYRSKA, J., DUFFEROVÁ, A., GÁNOVSKÝ, M., ORBAN, E., ORBANOVÁ, E., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. ZÁLEŠÁK, T. 2020. Tekutá zodpovednosť na Slovensku. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

VOKÁČOVÁ, M. 2013. Zakázaná učebnice koučování (aneb Zápisky účastníků výcviku). Praha: Inner Winner.

WHITMORE, J. 1994. Koučování: Příručka rozvoje vlastních dovedností a zvyšování výkonnosti. Praha: Management Press.

Stahování

Publikováno

16-12-2021

Jak citovat

ČULKOVÁ, Ľudmila, & VADÍKOVÁ, K. M. (2021). INDIVIDUÁLNY A SKUPINOVÝ KOUČING PRE ŽENY: BENEFITY A LIMITY. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 5(2), 44–60. Získáno z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/282-1636