TEORETICKÉ PŘÍSTUPY VYUŽÍVANÉ V KOUČINKU

Autoři

  • David KRYŠTOF

Abstrakt

Článek pojednává o rozdílných přístupech využívaných v koučovací praxi. Koučink je v textu pojímán jako metoda rozvoje dospělých založená na vztahu kouče a koučovaného. Blíže jsou popsány klasický přístup, přístup transakční analýzy, neuro-lingvistické programování, systemický přístup, psychoanalýza, kognitivně-behaviorální přístup a přístup využívající MBTI.

Klíčová slova: koučink, klasický přístup, transakční analýza, neuro-lingvistické programování, systemický koučink, psychoanalýza, kognitivně-behaviorální přístup, MBTI

Reference

ADAMEC, P. Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 2019, 69(2), 165-184. ISSN 0031-3815. Dostupné z:

doi:10.14712/23362189.2018.862

ADAMEC, P. a D. JANDERKOVÁ. Analysis of demand for counselling services for university / college students. Ad Alta – Journal of Interdisciplinary Research. 2021, 11(1), 8-14. ISSN 1804-7890. Dostupné z: doi:10.33543/1101

ATKINSON, Marilyn a CHOIS, Rae T. Koučink – věda i umění. Vnitřní dynamika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 233 s. ISBN 978-80-7367-538-7.

BLACKMAN, Anna, MOSCARD, Gianna E, GRAY, David. Challenges for the Theory and Practice of Business Coaching: A Systematic Review of Empirical Evidence. Human Resource Development Review, 2016, 15(4), pp. 459-486. ISSN 1552-6712 (online). DOI

https://doi.org/10.1177/1534484316673177

BOYATZIS, R. E., SMITH, M. L., BEVERIDGE, A. J. Coaching with Compassion: Inspiring Health, Well-Being, and Development in Organizations. Journal of Applied Behavioral Science. 2013, 49(2), s. 153-178.

IVES, Y. What is “Coaching”? An Exploration of Conflicting Paradigms. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. 2008, 6 (2), s. 100-113.

ALHEIT, Peter. Biographical learning – within the new lifelong learning discourse. In: ILLERS, Kund (ed.) Contemporary theories of learning: Learning theorists … in their own words. 1. vyd. London: Routledge, 2009, s. 116-128. ISBN 978-0 -415-47344-6.

ARNAUD, G. A Coach or a Couch? A Lacanian Perspective on Executive Coaching and Consulting. Human Relations. 2003, 56(9), s. 1131-1154.

CIPRO, M. Psychoanalytické koučování: Vliv nevědomé motivace na jednání koučovaného. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5350-8.

CRKALOVÁ, A., RIETHOF, N. Průvodce světem koučování a osobnostní typologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-252-9.

ČAKRT, M. Typologie osobnosti. Volba povolání, kariéra a profesní úspěch. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-220-8.

GALLWEY, T. Inner Game pro manažery: Tajemství vysoké pracovní výkonnosti. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-213-0.

GALLWEY, T. Tajemství vysoké pracovní výkonnosti: Metoda Inner Game. Praha: Management Press, 2004. ISBN 978-80-7261-115-1.

GALLWEY, T. Vnitřní hra tenisu. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-233-8.

GRANT, A. M. Úvodní slovo. In NEENAN, M., PALMER, S. Kognitivně-beha-viorální koučink v praxi: Přístup založený na důkazech. Praha: Motiv Press, 2015. I SBN 978-80-87981-14-6.

KNIGHT, S. NLP v praxi: Neuro-lingvistické programování jako cesta k osobní jedinečnosti. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-231-4.

KOCOUREK, J. Horizonty psycho-analýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992.

KRYŠTOF, D. a P. ADAMEC. TAPATE Model in the Czech Education System. In: ICERI2020 Proceedings: 13th International Conference of Education, Research and Innovation, International Academy of Technology, Education and Development, 2020, 5137-5143. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. Dostupné z:

doi:10.21125/iceri.2020.1117

KRYŠTOF, D. a P. ADAMEC. Reflections on pedagogical interventions: observation during remote teaching. In: EDULEARN21 – 13th International Conference on Education and New Learning Technologies Proceedings. International Academy of Technology, Education and Development, 2021, 3069-3073. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. Dostupné z:

doi:10.21125/edulearn.2021.0656

LAHNEROVÁ, D. Asertivita pro manažery: Jak využívat pozitiva asertivní komunikace pro dosažení svých cílů. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4406-3.

LINDER-PELZ, S., HALL, M. The theoretical roots of NLP-based coaching. The Coaching Psychologist. 2007, 3 (1), s. 12-17.

LUDEWIG, K. Základy systemické terapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3521-4.

MARTENS, R. Successful coaching. Champaign: Human Kinetics, 2012. ISBN 978-1-4504-0051-0.

McDERMOTT, I., O'CONNOR, J. NeuroLingvistické programování v manažerské praxi: Efektivní komunikace – motivování – vedení lidí. Praha: Management Pres s, 1999. ISBN 80-85943-82-4.

MRKVIČKA, J. Předpoklady psychoterapie. Pardubice: Péče o duševní zdraví, 2005. ISBN 978-80-239545-1-7.

NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0689-3.

NEENAN, M., PALMER, S. Kognitivně-behaviorální koučink v praxi: Přístup založený na důkazech. Praha: MotivPress, 2015. ISBN 978-80-87981-14-6.

O´CONNOR, J., SEYMOUR, J. Úvod do lingvistického programování: Jak lépe porozumět sobě i jiným a dosáhnout svých cílů. Praha: Institut pro NLP, 1998.

PALMER, S., WILLIAMS, H. Problémy s nízkou sebedůvěrou: Cesta k sebepřijetí. In NEENAN, M., PALMER, S. Kognitivně-behaviorální koučink v praxi: Přístup založený na důkazech. Praha: Motiv Press, 2015. ISBN 978-80-87981-14-6.

PARMA, P. Umění koučovat: Systemické koučování ve firmě, rodině a škole: Pro kouče i koučované, studenty, odborníky i veřejnost. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-34-6.

PEARCE Craig L., SIMS Henry P., COX Jonathan F., EUGENE SCHNELL, Gail Ball, SMITH Ken A. and TREVINO, Linda. Transactors, transformers and beyond: A multi‐method development of a theoretical typology of leadership. Journal of Management Development, 2003, 22(4). ISSN 0262-1711.

WHITMORE, J. Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-209-3.

WHYBROW, A., O’RIORDAN, S. Vytváření koučinkové kultury na pracovišti. In NEENAN, M., PALMER, S. Kognitivně-behaviorální koučink v praxi. Přístup založený na důkazech. Praha: MotivPress, 2015. ISBN 978-80-87981-14-6.

WITHERSPOON, R., WHITE, R. P. Executive coaching: A continuum of roles. Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 1996, 48(2), s. 124-133.

Stahování

Publikováno

16-12-2021

Jak citovat

KRYŠTOF, D. (2021). TEORETICKÉ PŘÍSTUPY VYUŽÍVANÉ V KOUČINKU. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 5(2), 9–17. Získáno z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/281-1634