ZAVÁDZANIE KOUČINGU NA STREDNÉ ŠKOLY (Projekt EduCoach)

Autoři

  • Svatava HAVADEJOVÁ Mgr. Svatava Havadejová Kouč, projekt manažer EduCoach, lektor EduCoach o.z. Orgovánová 6141/1 90027 Bernolákovo

Abstrakt

Príspevok predstavuje hlavné tézy, terminológiu, metodológiu a prvé výsledky projektu EduCoach (SR), ktorý je zameraný na zavádzanie koučingu na stredných školách. Potvrdzuje koučovanie ako proces, v ktorom si koučovaný uvedomuje svoje predtým nevyužité zdroje predstavivosti, produktivity a vodcovstva. Vysvetľuje význam koučovania dospievajúcich osôb, i tých, ktorým sú zverené. Pilotné výsledky projektu EduCoach potvrdzujú, že partnerstvo s koučom môže zmeniť život koučovaného a nasmerovať ho na ceste osobnostného a profesionálnemu naplneniu jeho dispozícií už počas stredoškolských štúdií.  

Kľúčové slová: koučovanie, stredné školy, osobnostný rast dospievajúcich, projekt EduCoach (SR), inovatívne vzdelávanie, koučovacia kultúra

Reference

Ako sa máte Slovensko? [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8928

BOLEKOVÁ V., GAJDOŠOVÁ E., SZOBIOVÁ E. 2022. Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie u slovenských učiteľov. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie – Pozitívna psychológia pre pozitívny život. Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava. [online 27.2.2022] Dostupné na:

https://www.pozitivnyzivot.sk/wp-content/uploads/2022/02/zbornik_pozitivna_psychologia_pre_pozitivny_zivot_2022.pdf

Business Coaching College [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.koucovaciaskola.sk

CAMPBELL J, VAN NIEUWERBURGH Ch. 2017. The Leader’s Guide to Coaching in Schools. Creating Conditions for Effective Learning. Dallas: Corwin Press.

Coaching Agency and Coaching School [online 3.3.2022] Dostupné z https://coachagency.sk/

Článok 42 Ústavy Slovenskej Republiky (2. hlava, 5. oddiel) [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#hlava2

Čo si myslia mladí? [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/07/Co-si-myslia-mladi_analyza-gjinxe.pdf

EduCoach [online 3.3.2022] Dostupné z https://www.educoach.sk/

EDUvolúcia [online 3.3.2022] Dostupné z https://eduvolucia.sk/

EDUvolúcia: strategické ciele. In: EDUvolúcia. [online 26.2.2022] Dostupné z

https://eduvolucia.sk/eduvolucia-2021/nase-strategicke-ciele?fbclid=IwAR2bzDbwMTPVUdB6dx38Hx4m9JMSjsE7htRc5lBBFWTXOGqWZkW3ZT0EhWw

EGAN, G. 2007. The skilled helper: a problem management and opportunity development approach to helping. Belmon, ca: thomson higher education.

EMCC [online 3.3.2022] Dostupné z https://www.emccglobal.org/

FISHER-EPE, M. 2006. Koučovaní: Zásady a techniky profesního do-provázení. Praha: Portál.

GANDŽALOVÁ K., KAHANCOVÁ M., KOSTOLNÝ J. a VYSKOČÁNIOVÁ A. 2018. Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných, nízko až stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce. CELSI a To dá rozum. [online 3.3.2022] Dostupné z

https://analyza.todarozum.sk/docs/312146002hw0a/

GARDNER, H. Towards Collective Well-Being: OECD Learning Compass 2030. [online 26.2.2022] Dostupné z

https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/Thought_leader_written_Gardner.pdf

GARDOŇOVÁ, K., RYBANSKÁ, V. Komentár ISA ÚV SR: Obmedzená škola, obmedzená budúcnosť: Vplyv obmedzenia školskej dochádzky ako opatrenia proti šíreniu Covid-19 na populáciu slovenských detí. [online 26.2.2022] Dostupné z

https://www.vlada.gov.sk/share/isa/obmedzena_skola_obmedzena_buducnost.pdf

GRAJCÁROVÁ L. 2020. Duševné zdravie a verejné financie, Útvaru hodnoty za peniaze MF SR. Diskusná štúdia. [online 26.2.2022] Dostupné online

https://eduworld.sk/___files/upload/Dusevne_zdravie_verejne_financie_UHP_20201221_001030.pdf

Growthcoaching INTERNATIONAL [online: 15.2.2022] Dostupné z www.growthcoaching.com.au/

HALL R., DRÁĽ P., FRIDRICHOVÁ P., HAPALOVÁ M., LUKÁČ S., MIŠKOLCI J., VANČÍKOVÁ K. 2019. Analýza zistení o stave školstva na Slovensku. To dá rozum. MESA10. [online 3.3.2022] Dostupné z

https://analyza.todarozum.sk/docs/

HALL R., DRÁĽ P., FRIDRICHOVÁ P., HAPALOVÁ M., LUKÁČ S., MIŠKOLCI J., VANČÍKOVÁ K. 2020. Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku. To dá rozum. MESA10 [online 3.3.2022] Dostupné z

https://todarozum.sk/aktualita/882-iniciativa-to-da-rozum-prinasa-odporucania-pre-komplexne-skvalitnenie-skolstva-na-slovensku/

ICF First Global Survey of Coaching Clients Reveals (2009). In: Global Coaching Client Study. Lexington: ICF.

ICF [online 3.3.2022] Dostupné z

https://coachingfederation.org/about

ICF SK [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.icf.sk

Iniciatíva zavádzania koučovacieho prístupu na vysoké školy [online 3.3.2022] Dostupné z

https://sako.sk/projekty-a-iniciativy/koucovaci-pristup-na-vysokych-skolach/

Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka – online prieskum [online 3.3.2022] Dostupné z

https://institutkonvalinka.sk/teacher-wellbeing-index-slovakia/

IPČko [online 3.3.2022] Dostupné z

https://ipcko.sk/

JURÁŠEK, D. Výsledky Slovenska v testovaní PISA – analýza vyjadrení odborníkov a médií. In: Inštitút pre paradigmatické reformy. [online 26.2.2022] Dostupné z

https://ippr.sk/226-vysledky-slovenska-v-testovani-pisa-analyza-vyjadreni-odbornikov-a-medii

Komenského inštitút – Veľký prieskum o dopadoch pandémie na školstvo [online 3.3.2022] Dostupné z

https://komenskehoinstitut.sk/prieskum-2021/

Learning Cultures [online 3.3.2022] Dostupné z

https://learningcultures.org/

KARPINSKÁ Z., KMECOVÁ D. (2017). Koučovanie podľa pyramídy. Bratislava Business Coaching College.

KARPINSKÁ Z., KMECOVÁ D. 2019. Biznis koučing – zmysel a techniky koučovania v biznise. Bratislava: Business Coaching College.

KARPINSKÁ, Z., KMECOVÁ, D. Rozhovor: Čo je KOUČING a ako pomáha ľuďom a firmám rásť. [online 3.3.2022] Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=76NTKcvNnc8&t=1123s

KIPIKAŠOVÁ J. 2021. Prvky koučingu v práci školského kariérového poradcu. Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava [online 3.3.2022] Dostupné z https://mpc-edu.sk/pages/projects/teachers/nops3_kolo/Kipikasova.pdf

KNIGHT J., VAN NIEUWERBURGH Ch. 2012. Instructional coaching: a focus on practice. In: Coaching: An International Journal of Theory: Research and Practice 2012/5 :2, s. 100-112. [online 3.3.2022] Dostupné z

https://doi.org/10.1080/17521882.2012.707668.

KOPČANOVÁ D., KOPÁNYIOVÁ A., SMIKOVÁ E., 2021. Metodická príručka pre zamestnancov a zamestnankyne poradenských zariadení v rezorte školstva SR. [online 3.3.2022] Dostupné z https://www.minedu.sk/data/att/10843.pdf

LOFTHOUSE R. 2019. Coaching in education: a professional development process in formation. In: Professional Development in Education, 2019/45.1, s. 33-45. [online 3.3.2022] Dostupné z https://doi.org/10.1080/19415257.2018.1529611.

MICHALÍK, J. 2011. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál.

Národný program duševného zdravia [online 3.3.2022] Dostupné z http://www.psychiatry.sk/cms/File/NPDZ.pdf

NÚCEM [online 26.2.2022] Dostupné z

https://www.nucem.sk/

OECD zručnosti a kompetencie budúcnosti 2030 [online 3.3.2022] Dostupné z https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf).

OECD Future of Education and Skills 2030: The new “normal” in education. (22.10.2019) [online 26.2.2022] Dostupné z

https://www.youtube.com/watch?v=9YNDnkph_Ko.

Rada vlády pre duševné zdravie [online 3.3.2022] Dostupné z https://www.health.gov.sk/?rvdz

RADNÓTI E. 2022. Sociálno-emocionálne zdravie a reziliencia slovenských učiteľov – frekvenčná analýza. In: Pozitívna psychológia pre pozitívny život. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie k 10. výročiu Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy. [online 3.3.2022] Dostupné z https://www.pozitivnyzivot.sk/wp-content/uploads/2022/02/zbornik_pozitivna_psychologia_pre_pozitivny_zivot_2022.pdf

ROĽKOVÁ, H. 2018. Rozvoj životných zručností ako možnosť optimálneho zvyšovania wellbeingu generácie „Z“ In: Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 21. 11. 2018. Bratislava: IPčko, s. 291-297.

Reprezentatívny výskum medzi stredoškolákmi: IUVENTA [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.minedu.sk/co-si-myslia-mladi-vysledky-vyskumu-medzi-stredoskolakmi/

SAKO [online: 15.2.2022] Dostupné z www.sako.sk

SAKO – čo je koučing. [online 3.3.2022] Dostupné z

https://sako.sk/o-koucingu/

SOROKOVÁ T. 2019. Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy. In: Manažment školy v praxi. 9/2019. [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/koucing-ako-inovativny-prvok-v-prostredi-skoly.m-632.html

Správa SAV: Koronavírus zasiahol duševné zdravie mladých: hlásia viac depresií a úzkostí. In: Výskum Sociologického ústavu SAV, Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, MNFORCE a Seesame (25. – 28. mája 2020). [online 26.2.2022] Dostupné z

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8928

Strategické ciele EDUvolúcie [online 3.3.2022] Dostupné z

https://eduvolucia.sk/eduvolucia-2021/nase-strategicke-ciele?fbclid=IwAR2bzDbwMTPVUdB6dx38Hx4m9JMSjsE7htRc5lBBFWTXOGqWZkW3ZT0EhWw

Tlačová správa Národného centra zdravotníckych informácií z roku 2017 o raste počtu detí a mladistvých s psychickými poruchami (NCZI) [online 3.3.2022] Dostupné z http://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/tlacove_spravy/2018/TS_psycho_deti_03102018.pdf

Tlačová správa Národného centra zdravotníckych informácií z roku 2019 o raste počtu detí s psychickými poruchami (NCZI) [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/tlacove_spravy/2019/TS_adhd_7102019.pdf

UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.educoach.sk/studenti/

URBAN, M. 2019. Psychologické potreby autonómie, kompetencie a spolupatričnosti v koučingu, men-toringu a supervízii. In URBAN, K. (Ed.), Psychológia pre poradcov a poradkyne: Teoretické východiská a na riešenie zamerané techniky. Praha: Institut vzdělávání a pora-denství ČZU, s. 61-100.

VAN NIEUWERBURGH CH., BARR M. 2016. Coaching in education. In: BACHKIROVA, T., SPENCE, G., DRAKE, D. (Eds.) The SAGE Handbook of Coaching. London/ Thousands Oaks/Singapore/New Delphi: SAGE. [online 3.3.2022] Dostupné z https://au.sagepub.com/en-gb/oce/the-sage-handbook-of-coaching/book245418

Výsledky Slovenska v testovaní PISA – analýza vyjadrení odborníkov a médií [online: 26.2.2022] Dostupné z

https://ippr.sk/226-vysledky-slovenska-v-testovani-pisa-analyza-vyjadreni-odbornikov-a-medii

WANG S. 2017. Teacher Centered Coaching: An Instructional Coaching Model. Mid-Western Educational Researcher 29.1 [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.mwera.org/MWER/volumes/v29/issue1/V29n1-Wang-VOICES-FROM-THE-CLASSROOM.pdf

WEISS, P. , MURÁNSKY, M. 2020. Výzvy pre sociálnu prácu ako súčasť pomáhajúcich profesií v kontexte celoživotného vzdelávania. In: Revue spoločenských a humanitných vied. Ročník 8, číslo 3. [online 3.3.2022] Dostupné z

https://revue.vsdanubius.sk/sites/default/files/WEISS%2C%20P.%20a%20MUR%C3%81NSKY%2C%20M.%20-%20V%C3%9DZVY%20PRE%20SOCI%C3%81LNU%20PR%C3%81CU%20AKO%20S%C3%9A%C4%8CAS%C5%A4%20POM%C3%81HAJ%C3%9ACICH%20PROFESI%C3%8D%20V%20KONTEXTE%20CELO%C5%BDIVOTN%C3%89HO%20VZDEL%C3%81VANIA.pdf

WHITMORE J. 2002 Coaching for Performance: Growing People, Performance, and Purpose. London: Nicholas Brealey Publishing,

WHITMORE, J. 2009. Coaching for Performance: The Principles and Practices of Coaching and Leadership. London: Hodder & Stoughton General Division.

YOUTHCOACHGLOBAL [online: 15.2.2022] Dostupné z

www.youthcoachglobal.com

YOUTHCOACHINGINSTITUTE [online: 15.2.2022] Dostupné z

www.youthcoachinginstitute.com

Zdravá duša školy: grantový program Nadácie Orange. [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.nadaciaorange.sk/sk/zdrava-dusa-skoly/

Zákon č. 414/2021 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-nancoch [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/414/

Zákon č. 415/2021 o výchove a vzde-lávaní. [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/415/vyhlasene_znenie.html

Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní [online 3.3.2022] Dostupné z

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-568

Zverejnenie výsledkov slovenských žiakov v medzinárodnej štúdií OECD PISA 2018 [online 26.2.2022] Dostupné z

https://www.minedu.sk/zverejnenie-vysledkov-slovenskych-ziakov-v-medzinarodnej-studii-oecd-pisa-2018/

Stahování

Publikováno

16-12-2021

Jak citovat

HAVADEJOVÁ, S. (2021). ZAVÁDZANIE KOUČINGU NA STREDNÉ ŠKOLY (Projekt EduCoach). DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 5(2), 18–35. Získáno z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/277-1631