ANALÝZA ZMĚNY AKTUÁLNÍHO PSYCHICKÉHO STAVU U PRACOVNÍKŮ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (IZS) PO ABSOLVOVÁNÍ 7DENNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Alina HUSEYNLI, Patricie HLOUŠKOVÁ, Věra MARKOVÁ, Helena SAFARIKOVÁ

Abstrakt


Poruchy duševního zdraví, profesní vyhoření a vyčerpání se nejvýrazněji projevují u pracovníků pomáhajících profesí, kde dochází k častým sociálním interakcím. Aby nedocházelo ke vzniku profesionální deformace, má pro výkon těchto profesí obrovský význam psychohygiena a prevence psychických problémů. Za jednu z možností prevence duševních poruch lze považovat léčebný pobyt ve specializovaném lázeňském zařízení, což demonstrují výsledky této studie. Na základě výsledků provedeného standardizovaného dotazníkového šetření POMS (Profile of Mood States) lze pozorovat významnou změnu jednotlivých dimenzí psychického stavu zúčastněných probandů po absolvování 7denního pobytu ve specializovaném lázeňském zařízení. Největší změna po absolvování lázeňského pobytu byla pozorována v oblasti únavy. Pobyt v lázních slouží k podpoře obranných mechanismů jedinců, posiluje základní fyziologické funkce a vede k částečné nebo úplné obnově narušených psychických funkcí organizmu.

Klíčová slova: lázeňství, duševní zdraví, vyhoření, stres, balneologie, POMS


Full Text:

PDF

Reference


BARTOŠÍKOVÁ, Ivana. O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 86 s. ISBN 80-7013-439-9.

GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie: dvacáté vydání. Praha: Galén, ©2005. xx, 890 s. ISBN 80-7262-311-7.

HANNIBAL, K. E., BISHOP, M. D. Chronic stress, cortisol dysfunction, and pain: a psychoneuroendocrine rationale for stress management in pain rehabilitation. Phys Ther. 2014, 94:1816-1825.

HLOUŠKOVÁ, P., ŠPIŠÁK, L. Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání balneoprocedur II (elektroterapie, fototerapie, dietoterapie, edukace, klimatoterapie). Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/00 13938.

JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. xvi, 404 s., 16 s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-247-2820-9.

JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6. Dostupné také z: http://www.ereading.cz.

KITZLEROVÁ, E. Deprese a kardiovaskulární onemocnění. Interní Med, 2012, 14.

MACHAČ, Miloš, HOSKOVEC, Jiří a MACHAČOVÁ, Helena. Emoce a výkonnost. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 285 s.

MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Holistické přístupy v péči o zdraví. Vyd. 2., nezměn. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 164 s. ISBN 978-80-7013-457-3.

NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 80-200-0763-6.

NOVOTNÝ, J., VAŘEKA, J., KUBÁNEK, J., PLEVOVÁ, J. Lázeňská léčba pacientů s psychickými poruchami. Psychiat. pro Praxi, 2007, 3.

PRAŠKO, Ján et al. Smíšená úzkostně depresivní porucha: příručka pro klinickou praxi. Praha: pro LUNDBECK vydal Galén, 2003. 38 s. ISBN 80-86257-34-7.

PURVANOVA, R. K., MUROS, J. P. Gender differences in burnout: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior. 2010, 77 (2).

STIBOR, J. Úkoly lázeňské klimatologie a klimatotherapie. Fysiatr. Věst. 1956, 34.

STUCHLIKOVÁ, I., MAN, E., HAGTVET, K. Dotazník k měření afektivních stavů: konfirmační faktorová analýza krátké české verze. Československá psychologie. 2005, 49 (5).

ŠPIŠÁK, L. a kol. Manuál lázeňské léčebně-rehabilitační péče. Obecné principy a speciální přístupy dle indikací. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. 2020. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/00 13938.

ŠPIŠÁK, L., HLOUŠKOVÁ, P. Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání balneoprocedur I (Aplikace přírodních léčivých vod, zřídelního plynu, oxygenoterapie, aplikace peloidů a bahen, radioterapie). Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. 2021. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/00 13938.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 276 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0470-3.

TABARKA, Karel. Metodika lázeňské léčby u nemocí psychických. Praha: Balnea, 1971. 169 s.

VYMĚTAL, Jan. Úvod do psychoterapie. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 287 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2667-0.

WHO. Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice: Summary report. 2004.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.