FORECASTING AND PROGNOSING IN EDUCATION

Beata PITULA

Abstrakt


Predicting future events and processes based on the existing in the past authentic social events allow today to make a statement that in many areas of life the issue of forecasting begins to play a very important role. Most frequently it allows to predict certain events or facts, but one cannot resist the impression that a complete surrender to a prognosis is associated with a certain skepticism in assessing the accuracy of “events within the same science as well as outside of it” [1].  It is easy to notice that attempts to obtain reliable knowledge about the future within a certain science encounter numerous theoretically described and empirically confirmed difficulties. These difficulties are manifested with the greatest strength in the so-called issue of prognostic accuracy[2].

[1] A. Kołodziej, Prognozowanie zjawisk społecznych w obrębie socjologii – nadzieje, możliwości, ocena trafności, [in:] I. Sobieraj, A. Kołodziej (ed.), Prognoza, interwencja i ewaluacja
w naukach społecznych. Teoria socjologiczna i praktyka badawcza, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2015, s.19

[2] Ibidem, p.13


Full Text:

PDF (English)

Reference


AGBOOLA B. M., KOLA ADEYEMI J., Projecting Enrollment for Effective Academic Staff Planning in Nigeri-an Universities, „Educational Plan-ing” The Journal of the International Society for Educational Planning, 2013, Vol. 21 No. 1, pp. 7-8.

CIEŚLAK M. Wprowadzenie, In Pro-gnozowanie gospodarcze, Wyda-wnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1996, s. 9-28.

CHANG, G. C. Strategic planning in Education: Some concepts and methods. Paris: UNESCO. 2008.

DENEK K. Tocząca się reforma edu-kacji. Nauczyciel i Szkoła. 2006. Nr 3-4 (32-33), 21-42. s. 33.

Encyklopedia socjologii, Wydawnictwo Oficyna Naukowa s.c. Warszawa 2002.

FILASIEWICZ A. Prognoza, program, plan. Wiedza Powszechna: War-szawa. 1977.

GLINIKOWSKA B. Modelowanie w procesach usprawniania organizacji - uwagi teoretyczno-metodyczne. „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2010, nr 234, s. 257.

GORAJEWSKA D., Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością. Wydawca „Integracja”: Warszawa. 2006.

GRUCA-MIĄSIK U. Encyklopedia pe-dagogiczna XXI wieku. Wyda-wnictwo Akademickie „Żak”, War-szawa. 2005.

GRZYB B. Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów ze szkół in-tegracyjnych do specjalnych. Oficy-na Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 2013.

KOŁODZIEJ A., Prognozowanie zja-wisk społecznych w obrębie socjo-logii – nadzieje, możliwości, ocena trafności, In I. SOBIERAJ, A. KOŁODZIEJ (red.), Prognoza, in-terwencja i ewaluacja w naukach społecznych. Teoria socjologiczna i praktyka badawcza. Wydawnictwo „Adam Marszałek”: Toruń, 2015, s.19

KUPISIEWICZ CZ., KUPISIEWICZ M. Słownik pedagogiczny. PWN, War-szawa. 2009.

MARKOVA S. M., PAVLOVNA E., SEDHYH, TSYPLAKOVA S. A., Up-coming trends of educational sys-tems development in present-day conditions. „Life Science Journal” 2014; No 11; pp.489.

MARSZAŁEK A. Encyklopedia peda-gogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”: Warszawa. 2005. s. 953.

OKOŃ W. Nowy słownik pedagogiczny. Wyd. Drugie. Wydawnictwo Akade-mickie „Żak”: Warszawa. 1998.

Parametryzacja i kwantyfikacja w ana-lizie efektywności organizacyjnej. In PIEKARZ H., STABRYŁA A (red.) Zeszyty Naukowe Akademii Eko-nomicznej w Krakowie nr 345. Wy-dawnictwo AE w Krakowie: Kraków 1991, s. 85-101.

PROKOSZ M., Diagnoza dziecka z zaburzeniami w rozwoju – konteksty definicyjne. In B. CYTOWSKA, B. WINCZURA. (red.). Dziecko z za-burzeniami w rozwoju. Konteksty di-agnostyczne i terapeutyczne. Oficy-na Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005., s. 15-35; za: D. GORAJE-WSKA, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Wydawca: „Integracja”, Warszawa 2006, s. 51.

REBER A. S., Słownik psychologii, pod red. I. KURCZ, K. SKARŻYŃSKA, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”: Warszawa. 2000, s. 551-552.

ROSS K. N., MÄHLCK L. (Ed.). Plan-ning the quality of education. The collection and use of data for in-formed decision-making. Unesco: InternationalInstitute for Education-al Planning Pergamon Press. 1990, pp.15. http://wiki-devel.sugarlabs.org/imag-es/4/4c/Somerset_Chp2_Different.pdf, [accessed on: 14.10.2017.].

SADOWSKA, S. JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK, Z. O dobrodziejstwie starej, dobrej szkoły specjalnej w perspektywie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów nie-pełnosprawnych – napięcia między ideą integracji a rzeczywistością. „Przegląd Badań Edukacyjnych nr. 21, (2/2015), s. 137 – 152.

SIBSKA J. Model kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edu-kacyjnymi w placówkach oświato-wych ogólnodostępnych, In K. DE-NEK, A. KAMIŃSKA, W. ŁUCZUK, P. OLEŚNIEWICZ (red.). Edukacja jutra. Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”: Sosnowiec. 2012. s.160.

SLAUGHTER R. A.,:Futures Educa-tion: catalyst for our times, In M. BUSSEY, S. INAYATULLAH, I. MI-LOJEVIĆ (eds.). Alternative Educa-tional Future: Pedagogies for Emer-gent Worlds. Sense Publishers: Rot-terdam. 2008, pp. 68.

Słownik Języka Polskiego PWN: http://sjp.pwn.pl/slownik/2484153/model. (10.04.2017).

ZIELENIEWSKI J., Organizacja i zarządzanie, PWE: Warszawa. 1979, s. 46.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.