ETIKA AKO POMÁHAJÚCA PROFESIA

Katarína Maria VADÍKOVÁ

Abstrakt


Príspevok predstavuje etiku ako pomáhajúcu profesiu v interdisciplinárnom interpersonálnom dialógu o rozpoznaní pravdy o dobre. Východiskom úvah je pohľad na človeka ako osobu uprostred vzťahov (dialogický personalizmus). Analýzou podstaty etiky rekonštruuje etický profil etika. Heuristickou metódou identifikuje, analyzuje a zdôvodňuje vybrané nástroje etiky potrebné pre diagnostiku a poradenstvo v oblasti pomáhajúcich profesií. V závere zdôvodňuje význam využitia etiky ako pomáhajúcej profesie a upozorňuje na vybrané problémy jej zneužitia.   

Kľúčové slová: pomáhajúce profesie, etika, diagnostika, poradenstvo, dialogický personalizmus.


Full Text:

PDF

Reference


BEZDĚK C. Etikoterapia. Olomouc: Fontána 2007. 293 s. ISBN: 80-7336-4.

BEZDĚK C. Záhada nemoci a uzdra-vení. Etikoterapia II.: Léčení duše a tela. Olomouc: Fontána 2007. 214 s. ISBN: 80-86179-45-1.

BUBER M. Sdělující mlčení. IN: BU-BER M. Rozhovor. IN: Poláková J. Uvedení do jednoho z proudů filosofického myšlení 20. Století. Ukázky z děl. Praha: FÚ AV ČR 1993. 89 s.

DARWIN CH. O původu člověka. Pra-ha: Academia 2006. 360 s . ISBN: 80-200-1423-3.

DAWKINS R. Sobecký gen. Praha: Mladá fronta 2003. 319 s. ISBN: 8020407308.

De WALL F. B. Dobráci od přírody. Praha: Academia 2006. ISBN: 80-200-1421-7.

Etikoterapia – ako na negatívne emócie a životné postoje [online: 15.5.2018] https://www.paula.sk/alternativne-terapie/etikoterapia-ako-na-negativne-emocie-zivotne-postoje/

Etikoterapia [online: 15.5.2018] http://www.terramedica.sk/sluzby/sluzba-etikoterapia)).

Etikoterapia: MUDr. Vladimír Vogel-tanz [online: 15.5.2018] https://etikoterapie.info/. Etikotera-pia: Jan Cindler [online: 15.5.2018] http://etikoterapiecindler.cz/.

GÉRINGOVÁ J. Pomáhající profese: tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Praha: Triton 2011. ISBN 978-80-7387-394-3

GUARDINI R. Dobro, svědomí a sou-střeďování. (Prel. LOBKOWITZ, F. ) Praha: Vyšehrad 1999. 64 s. ISBN: 80-7021-328-0.

GUARDINI R. Vom Sinn der Geimein-schft. Zűrich: Die Arche 1950. 58 s.

HREHOVÁ H. Pohľad do dejín etických systémov. Bratislava: Charis 1998. 164 s. ISBN: 80-88743-23-0.

http://www.2012rok.sk/wp/celostna-medicina/5119-etikoterapia-zmena-zivotnych-postojov-neexistuje-zdrava-dusa-chore-telo-tak-ako-neexistuje-chora-dusa-zdrave-telo

JANKOVSKÝ J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton 2018. 2. Vyd. 302 s. ISBN: 978-80-7553-414-9.

JASPERS K Otázka viny. Praha: Mla-dá fronta 1969. 92 s.

KANT I. Základy metafyziky mravov. (Prel. ELEXOVÁ P.)Bratislava: Kalligram 2004. 96 s. ISBN: 80-7149-635-9.

MARCEL G. K filosofii naděje. Praha: Vyšehrad 1971. 137 s.

MARMONI D. Etikoterapia – zmena životných postojov. Neexistuje zdra-vá duša a choré telo, tak ako nee-xistuje chorá duša a zdravé telo. IN: rok2012 (26.1.2012) [online: 13.3.2018]

PYTAGORAS (69 – 70) In MARTINKA J. (Zost.) Antológia z diel filozofiov: Predsokratovci a Platón. Zv. I. (časť Pytagorovci: prel. ŠPAŇÁR J.) Bra-tislava: Iris, 1998. 608s. ISBN: 80-88778-50-6.

REMIŠOVÁ A. (zost.) Dejiny etického myslenia v Európe a v USA. Brati-slava: Kalligram 2008. 896 s. ISBN: 978-80-8101-103-0.

REMIŠOVÁ A. Vybrané problémy apli-kácie podnikateľskej etiky do praxe – na príklade etického poradenstva. IN: IN: FOBELOVÁ D. (Zost.) Apli-kovaná etika a profesionálna prax. Banská Bystrica: UMB 2011. 320 s. ISBN: 978-80-557-0217-9.

SKOBLÍK J. Přehled křesťanské etiky. Praha: Karolinum 1997. 320 s. ISBN: 80-7184-357-1.

Svět plný záhad je televizní pořad re-gionální televize LTv PLUS: Rozho-vor moderátora Michaela Modera s etikoterapeutem Janem Cindlerem. [online: 15.5.2018] https://www.cez-okno.net/rubrika/etikoterapia.

VADÍKOVÁ K. M. (a) Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu. Trnava/Krakov: FFTU/Spolok Slovákov v Poľsku, 2011. 200 s. ISBN: 978-83-7490-433-9.

VADÍKOVÁ K. M. (b) Svedomie a apli-kovanie etiky v profesionálnej praxi. IN: FOBELOVÁ D. (Zost.) Aplikova-ná etika a profesionálna prax. Ban-ská Bystrica: UMB 2011. 320 s. ISBN: 978-80-557-0217-9.

VADÍKOVÁ K. M. Obraz človeka v prá-ci sociálneho pracovníka tvárou v tvár. IN VADÍKOVÁ K. M. – RUS-NÁK P. (Eds.) Acta Moralia Tyr-naviensia VIII.: Obraz človeka v sociálnych vedách. Trnava: FFTU 2018. 204 s. ISBN: 978-80-568-0119-2.

VADÍKOVÁ K. M. Osobná axiológia – etické hodnoty v praxi. IN ORBA-NOVÁ E. – VADÍKOVÁ K. M. – ČE-CHVALA O. Terminológia filozofickej axiológie. Trnava/Krakov: FFTU/Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 176 s. ISBN: 978-837490-658-6.

VÁGNEROVÁ M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál 2004. ISBN 80-7178-802-3.

WUST P. Nejistota a odhodlání. Praha: Vyšehrad 1970. 160 s.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.