ETIKA V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH – JEJ HODNOTOVÉ KORENE A NADČASOVÁ SLUŽBA ŽIVOTU

Helena HREHOVÁ

Abstrakt


V príspevku je reflektovaný vplyv etiky na pomáhajúce profesie. Z tohto dôvodu sú v texte zvýraznené (na pozadí dejinného kontextu) hodnotové piliere pochopenia humánnosti, ktoré aj v súčasnosti dávajú etike istý priestor, ale iba v hraniciach práva vychádzajúceho zo všeobecne prijatých zásad. Autorka sa preto pýta: Prečo je v civilizovanej spoločnosti 21. storočia toľko etických znepokojení? Je klasická humánnosť identická s aktuálnou humanitárnosťou? Nie je v súčasnom kontexte proces rozhodovania sa „pre pravdu a dobro“ príliš komplikovaný? Ako možno v liberálno-multikulturálnej spoločnosti zosúladiť overené požiadavky s konkrétnymi možnosťami? Nie sú postmoderní ľudia len navonok zjednotení, ale vnútorne príliš osamotení v rozhodovaniach sa pre dobro? V závere textu je zvýraznená idea, že človek bez ohľadu na epochu, v ktorej žije, sa eticky kvalifikuje nie tým ako zmýšľa, ale tým čo a ako koná. Pomáhajúce profesie sú z tohto pohľadu výsledkom pochopenia potreby neustále nahrádzať egoizmus altruizmom a chrániť ľudský život nie preto, že je to normatívna možnosť, ale preto, že s ohľadom na ľudskú dôstojnosť je to nadčasová povinnosť. 

Kľúčové slová: etika, morálka, humánnosť, pomáhajúce profesie.

Full Text:

PDF

Reference


ARISTOTELES Etica Eudemia 1228a1 (Etika Eudemova), Roma: Editori Laterza, traduzione e note di P. Donini, serie: Classici della filosofia con testo di fronte, 2011. ISBN 978-884-2058-762.

CLÉMENT O. Un luogo per rinascere. Ispirazioni di un cammino. Roma: Edizioni Lipa, 175 s. ISBN 978-88-89667-17-0.

CLÉMENT O. Jiné slunce. Muj du-chovní životopis. Praha: Nakladatel-ství Paulínky, 2012, s. 198 s. ISBN978-80-7450-045-9

COZZOLI M. Etica teologale. Milano: Edizioni San Paolo1991, 307 s. ISBN88-215-2283-0

JÁN OD KRÍŽA Cantico spirituale. In: Opere. Roma: Postulazione genera-le dei Carmelitani scalzi, 1998.

TETTAMANZI D. Bioetica. Nuove fron-tiere per l´uomo. Casale Monferra-toEdizioni Piemme S. p. A1991, 576 s. ISBN88-384-1444-0.

TISCHNER J. Ako žiť? Uvedenie do kresťanskej etiky. Bratislava: Vyda-vateľstvo Serafín, 2005, 124 s. ISBN 80-8081-033-8

VADÍKOVÁ K. M. Problematika sve-domia v kontexte dialogického per-sonalizmu. Trnava: Filozofický fakulta Trnavskej university v Trnave – Spolok Slovákov v Poľsku, 2011. 199 s. ISBN 978-83-7490-433-9.

ZAMBRANO M. Seneca. Milano: a cu-ra di C. Marseguerra, tr. dal latino di A. Tonelli, Editore Bruno Mondadori, 1998.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.