POHYBOVÁ TERAPIE A JEJÍ PŘÍNOS U JINAK ZRAKOVĚ DISPONOVANÉHO DÍTĚTE S ONKOLOGICKOU ANAMNÉZOU

Věra KNAPPOVÁ, Adéla KOUDELKOVÁ

Abstrakt


Příspěvek se zabývá hodnocením stupně motorického vývoje a změnami v jeho úrovni u dítěte s onkologickou zátěží v závislosti na podstoupeném pohybovém programu, jehož průběh je v naší případové studii ovlivněn probíhajícím gliomem optiku (nádorovým onemocněním zrakového nervu). Primárně nás zajímá metodika a možnosti rozvoje  koordinačních motorických schopností dítěte se zrakovým handicapem, a zda je možné takto nemocného pacienta testovat standardními metodami.
„Onkologická onemocnění dětského věku se svou frekvencí výskytu, oproti onkologickým onemocněním u dospělých, řadí mezi vzácná onemocnění s incidencí v řádu jednotek na 100 tisíc osob. Jde o širokou skupinu onemocnění čítající dle mezinárodní klasifikace onemocnění (MKN-10) více než 70 diagnóz. Přestože je tento typ onemocnění vzácný, jedná se po úrazech o druhou nejčastější příčinu úmrtí u dětí.“ (Dětská onkologie, 2017[online]).
Pokud bychom se zaměřili na výskyt jednotlivých typů nádorů v dětském věku, řadí se nádory CNS (do této kategorie spadá i gliom optiku, kterým trpí náš proband) na druhé místo za akutní leukémii (nádorové onemocnění kostní dřeně). (Dětská onkologie, 2017[online])

Klíčová slova: onkologické onemocnění, zraková vada, pohybová terapie


Full Text:

PDF

Reference


DOTY, A., McEVEN, I., PARKER, D. a LASKIN, J. Effects of testing context on ball skill performance in 5-year-old children with and without developmental delay. Physical Therapy. 1999, vol.79, p.818-826. ISSN 0031-9023 (Print), ISSN 1538-6724 (online).

EICHSTAEDT, C. a LAVAY, B., W. Physical activity for individuals with mental retar-dation: Infancy through adulthood. Champaign, IL: Human Kinetics, 1992. ISBN 978-0873223614

EKINS, C. Drums Alive, Instructor Manual, 2012.

GALLAHUE, D., L. Development physical education for today´s children. Dubugue, IA: Brown & Benchmark, 1996.

HENDERSON, S. E. & SUGDEN, D. A., & BARNETT, A. L. Movement Assessment Battery for Children-2. 2nd edition. London: Pearson Education. 2007. ISBN 978-0-749136-08-6.

JANEČKA, Z., BLÁHA, L. a kol. Motorické kompetence osob se zrakovým postiže-ním. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013. ISBN 978-80-244- 3953-2.

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ PRO ONKOLOGII (MKN-O-3 verze). Mezi-národní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Ženeva: WHO. 2000.

SKALICKÁ, M. Metodický list: Zraková stimulace. Interní materiál SRP, Praha. 1992.

ÚZIS. Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, 25, 1–11. 2014.

VYHLÍDAL, T.. Projekt Krtek v síti. In VYHLÍDAL, Tomáš a kol. Pohybové aktivity v dětské onkologii. 1. vyd. Olomouc [i.e. Praha]: Powerprint, 2014b. s. 155–172. ISBN 978-80-87994-21-4.

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Výsledky léčby gliomů

nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat). 2008. [online]. 71/104(2) s. 206-214. [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-informace?confirm_rules=1

DĚTSKÁ ONKOLOGIE. 2017.[online]. [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: www.telemedicina.med.muni.cz/pdm/detska-onkologie/index.php

MABC-2 Updates and Article Summary. 2017. [online]. [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: www.blogs.elon.edu/ptkids/2015/03/14/movement-assessment-battery-for-children-second-edition-mabc-2/.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.