ZDRAVIE STREDOŠKOLÁKOV Z HĽADISKA POHYBOVEJ AKTIVITY V ICH ŽIVOTNOM ŠTÝLE

Elena BENDÍKOVÁ, Barbora NOVOTNÁ, Michal MARKO

Abstrakt


Starostlivosť o zdravie sa považuje za veľmi široké pôsobenie rôznych faktorov, ktoré pôsobia na jednotlivé zložky zdravia vo všetkých etapách života, kde dôležitú úlohu zohráva pohybová aktivita. Preto cieľom štúdie bolo zistiť aktuálny stav vybraných determinantov životného štýlu u žiakov stredných škôl s intenciou na pohybovú aktivitu ako aspekt súvisiaci so zdravím. Sledovaný súbor tvorilo spolu 80 žiakov adolescentného veku, z toho 40 dievčat (vek 18,43±1,3 rokov; telesná hmotnosť 59,05±5,6 kg; telesná výška 166,65±6,3 cm) a 40 chlapcov (vek 18,55±0,9 rokov; telesná hmotnosť 76,2±7,6 kg; telesná výška 178,8±6,9 cm) mesta Spišská Nová Vec, ktorí boli žiakmi Strednej odbornej školy ekonomickej. Z hľadiska metód získavania údajov bola použitá anketa, kde výsledky poukazujú na uvedené skutočnosti. Obe pohlavia, chlapci 60 %, dievčatá, 62,5 % sa cítia byť zdraví a v dobrej kondícii. Z hľadiska frekvencie realizácie PA prevláda u oboch pohlaví ,,3x a viackrát“, čo hodnotíme pozitívne, kde intenzita PA je dominantne (chlapci 60 %, dievčatá 60 %) stredného charakteru. Až 72 % dievčat uviedlo pocit šťastia po vykonaní PA, so signifikantným rozdielom  (χ2 = 6,003; p = 0,0136; p < 0,05) v neprospech chlapcov. Svoj životný štýl z hľadiska zdravia by aktuálne zmenilo viac dievčat (42,5 %) ako chlapcov (35 %). Uvedený výstup je súčasťou grantovej úlohy: VEGA č. 1/0242/17 Pohybová aktivita ako prevencia funkčných porúch oporného a pohybového systému stredoškolákov.

Key words: pohybová aktivita, zdravie, žiak, životný štýl

Full Text:

PDF

Reference


ANTALA, B. Telesná a športová výchova v krajinách EÚ a vo svete. Interný materiál spracovaný pre potreby MŠVVaŠ SR, 2011.

BENDÍKOVÁ, E. Kapitoly z didaktiky školskej telesnej a športovej výchovy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. 119 s. ISBN 978-80-554-0487-5.

BENDIKOVA, E., STACKEOVA, D. Effect of exercise programme with compensatory aim targeting on spine mobility in school girls of secondary high school. Hygiena, 2015, 60(1), 4-9.

BENDÍKOVÁ, E. Changes in the posture of students due to equipment-aided exerci-se programs that are applied in physical and sport education. Journal of Physical Education and Sport, 2016, 16(2), 281-286.

PERÁČKOVÁ J. Režim dňa, voľný čas a telovýchovná aktivita žiačok vybraného gymnázia. In PERÁČKOVÁ et al. Telovýchovné a športové záujmy v rámci voľno-časových aktivít žiakov. Bratislava : UK FTVŠ MŠ SR, 2008, s. 5 – 74.

BÁNHIDI, M., HAMILTON, N. & DOBAY, B. International survey on biking habits of university students, In Magyar Sporttudományi Szemle : V. Országos sporttudo-mányi kongresszus. 6 évf., 23. szám, 2005(3)., Kiadó: Magyar Sporttudományi Társaság, 13 p. ISSN 1586-5428.

BÁNHIDI, M., DOBAY, B., SZALÓKI, R. Comparative Study of Biking Habits of Hun-garian and Slovak Middle School Students. Fascicula Educatie Fizica si Sport. Analele Universitatii din Oradea, 2006, 67-74.p. ISSN 1224-5100.

DOBAY, B. 2007. Szlovákia sportturisztikai adottságai s annak hatása az iskolai tanterv által szervezett táborozásokra. Magyar Sporttudományi Szemle, 8. évf. 31. sz. 2007(3), VI. Országos Sporttudományi Kongresszus, Program és előadás kivo-natok, Kiadó: Magyar Sporttudományi Társaság, Published by the Hungarian Society of Sport Science, 18 p. ISSN 1586-5428.

EDGINTON, C. & CHEN, P. Leisure and transformation 2008. Sagamore. Publishing: L.L.C. 2009.

FOX, K. R. The Influence of physical activity on mental wellbeing. Public Health Nutrition, 1999, 2(3), 411-418. ISSN 1368-9800 (Print), ISSN 1475-2727 (Online)

FYODOROV, A. & ERLIKH, V. Health behavioral factors in modern adolescents. Journal of Physical Education and Sport, 2016, 16(1), 109-112.ISSN 2247-8051 (Print), ISSN 2247-806X (Online).

IHÁSZ, F. & RIKK, J. Egészségfejlesztés. Győr: szerzői kiadás, 2010. 207 p.

IHÁSZ, F., FINN, K. J., LEPES, J., HALASI, S. & SZABÓ, P. 2015. Body composition comparisons by age groups in Hungarian adults, In. Journal Morphol., 33(3), 850-854.

KURKOVÁ, P., SCHEETZ, N. A., & STELZER, J. Health and physical education as an important part of school curricula: A comparison of schools for the deaf in the Czech Republic and the United States. American Annals of the Deaf, 2010, 155(1), 78–95. ISSN 0002-726X.

KURKOVÁ, P., NEMČEK, D. & LABUDOVÁ, J. Pupils with sensory disabilities in physical education classes: Atittudes and preferences. Acta Universitatis Palac-kianae Olomucensis. Gymnica, 2015, 45(3), 139-145. ISSN 2336-4912 (Print); ISSN 2336-4920 (On-line).

ŁUBKOWSKA W. The potential of computer software that supports the diagnosis of workplace ergonomics in shaping health awareness. AIP Conference Proceedings 1906(1): 180008-1–180008-3. DOI: https://

doi.org/10.1063/1.5012461. Conference: Proceedings of the International Confe-rence of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017.

ŁUBKOWSKA W., ZDEB T. MROCZEK B. Assessment of physiological spine curva-ture in girls who trained competitive swimming versus non-swimming girls. Family Medicine & Primary Care Review. 2015, 17(3):189–192. ISSN 1734-3402 DOI: https://doi.org/10.5114

/fmpcr/58738.

MÜLLER, A., KÖNYVES, E., VÁRHELYI, T., MONDOK, A. Új utakon a testnevelő tanárképzés Egerben - A sportszakos hallgatók utazási szokásainak, és a sítábo-rozás kínálati elemeivel való elégedettségének vizsgálata. Economica, 2008, (1), s. 85-95.

MÜLLER, A. et al. Fitnesz trendek a rekreációban. Acta Academiae Agriensis. XL., 2013 p. 25-35. ISSN 1785-3117

NAGY, Z., MÜLLER, A. 2016. The role of the pulse measurement in the students’ differentiated education applied in PE. Physical Activity, Health and Prevention: International Scientific Conference. B. Bystrica: UMB, 2016 p. 5-14.

NEMČEK, D., LABUDOVÁ, J., KRAČEK, S. Life satisfaction of sedentary and physi-cally active population. Acta Facultatis Educationis physicae Universitatis Come-nianae. 2012, 52(l), 61-71.

LABUDOVA, J., NEMČEK, D., & ANTALA, B. 2012. Pohyb pre zdravie. Bratislava, Slovakia: END.

SOOS, I., ŠIMONEK, J. & BIDDLE, S. Pohybová aktivita a sedavý spôsob života vý-chodoslovenských adolescentov. Tel. Vých. Šport, 2011, 20(2), s. 18-22. ISSN 1335-2245.

SLOVÁKOVÁ, M. 2017. Intervenčný pohybový program s obsahom hudobno-pohybových a tanečných činností v primárnej edukácii. IPV: Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina. 2017. ISBN 978-80-89902-03-3.

SZŐKÖL, I. Educational evaluation in contemporary schools. Szeged: Belvedere Me-ridionale. 2016

TELAMA, R., YANG. X. Decline of physical activity from youth to young adulthood in Finland. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2000, 32(9), s. 1617-1622. ISSN 0195-9131 (print) ISSN 1530-0315 (online).

VITÁRIUŠOVÁ, E., BABINSKÁ K., ROSINSKÝ J., HLAVATÁ, A., KOŠŤÁLOVÁ, Ľ., PRIBILINCOVÁ, Z. BABINSKÁ, K. ML. & KOVÁCS, L. 2009. Fyzická aktivita a skladba voľného času v populácii detí na Slovensku. Pediatr. prax, 2009, 10(2), s. 94-97. ISSN 1339-4231 (online), ISSN 1336-8168 (print).


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.