ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V OBLASTI INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI V ČESKÉ REPUBLICE A PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE UNIVERZITY PARDUBICE

Zdenka ŠÁNDOROVÁ, Marcela EHLOVÁ, Jaroslav MYSLIVEC

Abstrakt


Abstrakt: Příspěvek se orientuje na problematiku rovných příležitostí v oblasti inkluzivního terciárního vzdělávání a shrnuje zkušenosti v oblasti vzdělávání a podpory studentů se specifickými potřebami (SP) na Univerzitě Pardubice.

Klíčová slova: Rovné příležitosti, student se specifickými potřebami (SP); terciární vzdělávání, inkluzivní vzdělávání, Univerzita Pardubice (UPa)


Full Text:

PDF

Reference


HORVÁTHOVÁ, Ivana., PASTIERIKOVÁ, Lucia. 2017. Inkluzivní vzdělávání na vysokých školách v České republice. Integrace a inkluze ve školní praxi. Ročník IV, číslo 06, únor 2017. Praha: Forum. s. 22-28. ISSN 2336-1212.

KALEJA, Martin, Renata KOVÁŘOVÁ, Eva ZEZULKOVÁ a Petr FRANIOK. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7464-174-9.

RŮŽIČKOVÁ, Kamila a Martin KALIBA. Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové. In: NOVOSÁD, Libor. Rozvoj kompetencí vysokoškolských poradců napříč poradenským spektrem. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, 2014, s. 79-95. ISBN 978-80-260-6483-1.

KOVÁŘOVÁ, Renata, Kateřina JANKŮ a Igor HAMPL. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7464-792-5.

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014.

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020.

POSPÍŠILOVÁ, Iveta, ed. "Vysokoškolské studium bez bariér": sborník příspěvků z VII. ročníku mezinárodní konference zaměřené na trendy ve zpřístupňování studia na vysokých školách lidem se zdravotním postižením a specifickými potřebami, konané ve dnech 21. – 22. září 2012. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-959-2.

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-901/2016-1. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/uprava-pravidel-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-verejnym

Projekt Univerzita Pardubice a kampus bez bariér. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK- IP – Oblast podpory 2.2). Dostupné z: http://www.upce.cz/vvr/projekty/prehled-detail.html?id=1019613

ŠÁNDOROVÁ, Zdenka a Pavel JIRAVA. Studenti Univerzity Pardubice z pohledu interdisciplinárního poradenského týmu akademické poradny APUPA a Referátu služeb hendikepovaným RSH. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. Pardubice: Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice, 2015, 9(1): 35-50. ISSN 1804-9095.

ŠÁNDOROVÁ, Zdenka, Ivana ŠVECOVÁ a Lenka MILBACHROVÁ. Projekt – Univerzita Pardubice a kampus bez bariér – jako nástroj realizace zpřístupnění vysokoškolského studia studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. In: POSPÍŠILOVÁ, Iveta (ed.). Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér", konané ve dnech 21. - 22. 9. 2012. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, s. 5-9. ISBN 978-80-7372-959-2.

ŠÁNDOROVÁ, Zdenka a kol. Možnosti spolupráce při zajišťování služeb a servisních opatření pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Pardubice s poskytovateli sociálních služeb ve městě Pardubice. In: POSPÍŠILOVÁ, Iveta (ed.). Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér" konané ve dnech 19. – 20. 9. 2013. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 97-102. ISBN 978-80-7494-066-8.

ŠÁNDOROVÁ, Zdenka. Inkluzivní aktivity ve prospěch studentů se SVP na UPa v akademickém roce 2013-2014. In: POSPÍŠILOVÁ, Iveta (ed.). "Vysokoškolské studium bez bariér": sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference zaměřené na trendy ve zpřístupňování studia na vysokých školách lidem se zdravotním postižením a specifickými potřebami, konané 25. – 26. 9. 2014, s. 45-53. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 45-53. ISBN 978-80-7494-169-6.

ŠÁNDOROVÁ, Zdenka. Podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice - příklad dobré praxe Univerzity Pardubice. Revue sociálnych služieb: Profesionálna identita v sociálnej práci: vzťah medzi trvalosťou a zmenou. Trnava: Váry, 2016, VIII.(2), 52-61. ISSN 1338-1075.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.