NÁVRH SESTAVY CVIČENÍ NA BALANČNÍCH POMŮCKÁCH JAKO FORMA PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ PEDAGOGŮ

Eva NECHLEBOVÁ, Ph.D.

Abstrakt


Stres a syndrom vyhoření jsou častými negativními jevy, s nimiž se lze setkat i na vysokých školách. Oba jevy významně ovlivňují duševní zdraví a kvalitu života jak vyučujících, tak studentů. Důležitou součástí péče o zdraví je prevence, její důležitou součástí může být nabídka balančního cvičení pro vyučující i studující vysokou školu. 

Klíčová slova: Syndrom vyhoření, vysokoškolský student, učitel, prevence, balanční cvičení

Stress and burnout syndrome are frequent negative phenomena, which can also be encountered at universities. Both phenomena significantly affect the mental health and quality of life of university teachers and students. An important part of health care is prevention. In order to prevent the effects of stress and the occurrence of burnout syndrome, it is possible to offer a balancing exercise for teachers and students of college.

Keywords: Burnout syndrom, university student, teacher, prevention, balance exercisesFull Text:

PDF

Reference


GILLERNOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. Sociál-ní dovednosti ve škole. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3472-9.

JARKOVSKÁ, Helena. 264 cvičení na velkém míči: [zásobník posilovacích a protahovacích cviků pro každého]. Praha: Grada, 2011. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-3820-8.

KEBZA, Vladimír a ŠOLCOVÁ, Iva. Syndrom vyhoření – funkční duševní porucha. Praha: Státní zdravotní ústav. 1. vydání 1998. ISBN 80-7071-099-3.

KEBZA, Vladimír a ŠOLCOVÁ, Iva. Komunikace a stres. Praha: Státní zdravotní ústav, 2004. ISBN 80-7071-246-5.

KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce: 238 cvičení pro všetranný rozvoj pohybových dovedností. Praha: Grada, 2004. Fitness, síla, kondice. ISBN 80-247-1006-4.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada, 1998. Psychologie pro každého. ISBN 80-7169-551-3.

MASLACH, Ch. et al. Maslach burnout inventory: sampler set Manual, General Survey, Human Services Survey, Educators Survey, & Scoring Guides. 3. California: Mind Garden, 1996.

MASLACH, Ch., SCHAUFELI, W., B. Historical and conceptual development of burnout. S. 1-16. In: SCHAUFELI, W., B., MASLACH, Ch., MAREK, T. (Eds). Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research. Washington, D. C.: Taylor & Francis, 1993. ISBN 978-1560326830.

MUCHOVÁ, Marta a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičení na balanční plošině. Praha: Grada, 2009. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-2948-0.

PINES, A., M., ARONSON, E. Career burnout: Causes and Cures. New York: Free Press, 1989. ISBN 978-0029253533

SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-312-9.

STACKEOVÁ, Daniela. Fitness programy z pohledu kinantropologie. 3., dopl. a 4 přeprac. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-115-5.

STACKEOVÁ D.: Využití kinezioterapie v terapii psychosomatických pacientů In: PSYCHOSOM [online]. 2015, 13(2). ISSN 1214-6102. Dostupné také z: https://www.psychosom.cz/images/archiv/Psychosom-2015-2.pdf

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam outdoorových aktivit v prevenci syndromu vyhoření u učitelů. In: HLAVÁČOVÁ, J., TIMKOVIČ, M.,

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny pro učitele. Praha: Grada, v tisku.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.