CAVE 3D - WORLD OF VIRTUAL ( AND REAL ) DREAMS OF DISABLED CHILDREN ABOUT REHABILITATION IN A PLAY - PEDAGOGICAL APPROACH

Barbara GRZYB

Abstrakt


The article presents the application of Virtual Reality Technology in the treatment and rehabilitation of children with disabilities. Important areas that are discussed are issues concerning the impact of the 3D Cave on cognitive and motor structures. The defined model of  the impact allows the author to unequivocally state that both the scope and the extent of the 3D Cave influence on improving the competence of children are in fact versatile. Reaching more precise opinions, resulting from the so far conducted observations,  the author recognizes a number of positive results of the 3D technology impact on diverse spheres of improvement. Modern trends of technical solutions meeting the satisfaction of human needs become an important area of research that require a broader complement of progressive issues, especially when they concern children with special educational needs.

Keywords: Cave 3D, disability, therapy, rehabilitation

Full Text:

PDF (English)

Reference


CIKAJLO I., MATJAČIĆ Z., Advantages of virtual reality technology in rehabi-litation of people with neuromuscular disorders, Institute for rehabilitation, In Recent advances in biomedical engineering (NAIK, Ganesh R, Ed.), InTech, Vienna, 2009, pp. 301–320;

Cyberterapiacontroansia, http://www.amando.it/salute/psicologia/cyberterapia-contro-ansia.html, (28.02.2015r.).

Definicja akceleracji, http://portalwi ed-zy.onet.pl/41322,,,,akceleracja,haslo.html, (28.07.2016r.).

GRZYB B., CHUCHNOWSKA I., BIENIEK A., WODARSKI P., JUR-KOJĆ J.: Technologia Wirtualnej Rzeczywistości światem zabawy dzieci niepełnosprawnych. „Nie-pełnosprawność i Rehabilitacji”, nr 3, 2015.

GULLA B.: Wirtualne perspektywy prak-tyki psychologicznej, [w:] M. WYSO-CKA-PLECZYK, B. GULLA, Człowiek zalogowany. Człowiek społeczny w przestrzeni Internetu. Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2015, s. 116, dokument elektronicz-ny: http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/327 436/Oz000761.pdf#page=116, (20.07.2016r.).

GZIK M., WODARSKI P., JOSZKO K., STACHOWIAK E.: Przykłady imple-mentacji systemów trakingowych oraz systemu CAVE w procesach rehabilitacyjnych dzieci, „Aktualne Problemy Biomechaniki”, nr 7 2013. ISSN: 1898-763X.

KOPIK A.: Zjawisko akceleracji rozwoju. „Bliżej Przedszkola” nr 11, 2009.

KRAUSE A.: Współczesne paradygma-ty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. 2011. ISBN 978-83-7587-742-7

MICHNIK R., JURKOJĆ J., WODAR-SKI P., BIENIEK A., GZIK, M.,The in-fluence of the scenery and the amplitude of visual disturbances in the virtual reality on the maintaining the balance, Archives of Budo, 2014; vol. 10. e-ISSN: 1643-8698

SĘKOWSKA Z.: Wprowadzenie do pe-dagogiki specjalnej, WSPS, War-szawa 1998. ISBN 8387079030.

WIATROWSKA L.: Retardacja rozwoju dziecka a postawy rodziców, [w:] S. WALASEK, B. WINCZURA (red.): Wychowanie w rodzinie. Rodzina o specjalnych potrzebach, T. IV, Kar-konoska Państwowa Szkoła Wyższa, Jelenia Góra, 2011, s. 110. http://docplayer.pl/5225208-Wychowanie-w-rodzinie.html, (28.07.2016r.). ISBN 978-83-61955-18-4, ISSN 2082-9019.

WILSON, J. R., D`CRUZ, M., Virtual and interactive environments for work of the future, Int. J. Human-Computer Studies 64, 2006, pp. 158-169. ISSN: 1071-5819

WODARSKI P., GZIK M., CHUCH-NOWSKA I., JURKOJĆ J., BIENIEK A.: Terapia w świecie marzeń. Walka z niepełnosprawnością z wykor-zystaniem Technologii Wirtualnej Rzeczywistości. Majówka Młodych Biomechaników 2014. XI Konfe-rencja naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej, Ustroń 9-11 maja 2014. Materiały konferencyjne [Dokument elektroniczny]. Dysk optyczny (CD-ROM), s. 132.

WODARSKI P., GZIK M., JURKOJĆ J., MICHNIK R., BIENIEK A.: Wyznaczanie zdolności manipulacyj-nych kończyn górnych u dzieci z wy-korzystaniem Technologii Wirtualnej Rzeczywistości, „Aktualne Proble-myBiomechaniki”, nr 8, 2014, ISSN: 1898-763X.

WOJTACHNIO K.: Technologie wirtual-nej rzeczywistości w rehabilitacji. „Biuletyn Politechniki Śląskiej, Nr 5, 2014. ISSN 1689-8206.

ZIELIŃSKA J.: Zastosowanie nowoczesnych technologii w edu-kacji dzieci z niepełnosprawnością. [w:] J. WYCZESANY (red.), Dydak-tyka specjalna. Wybrane zagad-nienia. Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk 2014, s. 111. ISBN 978-83-7744-085-8.L


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.