: PUBLIKAČNÍ VÝZVA

Nový časopis Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích je nezávislé odborné recenzované periodikum zaměřené na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta/pacienta – podpory pedagogické, psychologické, kariérové, psychomotorické, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické apod. Je vydávaný Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. v Praze.

V roce 2017 vyšlo první číslo časopisu zaměřené na diagnostiku a poradenství v oblasti sekundárního a terciárního školství. V současné době se připravuje číslo druhé, které je tematicky zaměřeno na danou problematiku (diagnostiku a poradenství) v oblasti fitness a zdravého životního stylu.  Vítáme jak původní vědecké práce, tak rešeršní práce či popisy originálních metodik či praktická doporučení. Toto číslo by mělo být platformou pro „setkání“ odborníků z různých oborů, jak pedagogicky či psychologie, tak z oborů biomedicínských či dalších v oblasti fitness a zdravého životního stylu.

Téma třetího čísla bude věnováno oblasti Etiky v pomáhajících profesích.

Příspěvky do časopisu jsou recenzovány.  Časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup (open access) ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

Příspěvky lze zasílat na adresu: dap@palestra.cz.

Formální požadavky na příspěvky a další informace jsou dostupné na http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/index.

Za redakční tým časopisu se na spolupráci těší

Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., editorka 2. čísla časopisu a členka vědecké rady časopisu
Mgr. Katarína Vadíková, Ph.D., editorka 3. čísla časopisu a členka vědecké rady časopisu.
Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., šéfredaktorka
Alena Malcová, výkonná redaktorka