IMPORTANCE OF VULNERABLE AND RESILIENT FACTORS AT WORK WITH CHILDREN WITH ACTIVITY DISORDERS

Authors

  • Markéta ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ College of Physical Education and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic
  • Beata PITULA Universitet Ślaski, Katowice, Polska

Abstract

The paper focuses on the analysis of protective and risk factors at work with children with activity disorders (hyperactive, hypoactive). Based on the analysis of the individual case reports and rich experience gained during nearly twenty years of consulting practice. Part of the text are two case studies demonstrating the effect of protective and risk factors.

 

44-51

References

Cahová, P., Pejčochová, J., & Ošlejšková, H. (2010). Hyperkinetická porucha v klinické praxi dětského neurologa. Postgraduální medicína (01/2010). Retrieved from: http://www.zdn.cz/

archiv/postgradualni-medicina/

Garmezy, N. (1974). The study of competence in children at risk for severe psychopathology. In: Anthony, E., J., Koupernik, C., (Eds.). The child in his family: Children at Psychiatric risk: III. New York: Wiley.

Gillernová, I. (2010). Sociální dovednosti učitele a možnosti rozvíjení sociálních dovedností ve školním prostředí. [online]. [cit. 20.9.2015]. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/

clanek/s/Z/9891/SOCIALNI-DOVEDNOSTI-UCITELE-A-MOZNOSTI-ROZVIJENI-SOCIALNICH-DOVEDNOSTI-VE-SKOLNIM-PROSTREDI.html/.

Goetz, M., Uhlíková, P. (2009). ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Praha: Galén.

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia,.

Krejčí, M. (2011). Výchova ke zdraví. Strategie výuky duševní hygieny ve škole. České Budějovice: JU ČB.

Krejčí, M., Kornatovská, Z., Kokeš, R. (2014). Social benefits of adequate movement régime in teacher´s stress resilinece. Social Science International, No. 2, Vol. 30, MD Publications Pvt Ltd.

Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.

Malá, E. (1989). Vývojová psychopatologie. Československá psychiatrie., roč. 85, č. 6, s. 402-407.

Masten, A., Best, K., Gamezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2 (04),. s. 425 - 444.

Matějček, Z. (1998). Riziko a resilience. Československá psychologie., roč. XLII, č. 2, s. 97-105.

Piaget, J, Inhelderová, B. (1997). Psychologie dítěte. Praha: Portál, 144 s.

Srb, V. a kol. Jak na osobnostní a sociální výchovu? Praha: OS Projekt Odyssea, 2007.

Šauerová, M. (2011). Edukace klientů ve wellness. In Hošek, V., Tilinger, P. (eds.) Wellness v biopsychosociálním kontextu. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference VŠTVS Palestra. Praha: VŠTVS Palestra. s. 95–104.

Šauerová, M. (2011). Projekty osobnostního rozvoje pro děti v nestandardních výchovných podmínkách. Praha: VŠTVS Palestra a European Science and Art Publishing. 165 s.

Šauerová, M. (2014). Využití individuálního vzdělávacího plánu v práci učitele. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení. Manažment školy v praxi. Č. 2, 2014. Bratislava: Walters Kluwer.

Šauerová, M., Špačková, K.,Nechlebová, E. (2012). Speciální pedagogika v praxi (komplexní péče o děti s SPUCH). Praha: Grada.

Švamberk Šauerová, M. (2015).Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? Bratislava: Walters Kluwer, v tisku.

Train, A. (2001). Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál.

Třesohlavá, Z. a kol. (1983). Lehká mozková dysfunkce v dětském věku. Praha: Avicenum.

Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS.

Vališová, A. (1992) Asertivita v rodině a ve škole aneb Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Jinočany: H&H.

Vališová, A. (2005). Komunikace a vzájemné porozumění (Hry pro dospívající). Praha: Grada.

Vašutová, M. (2010). Základy biodromální psychologie. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita.

Veteška, J. (2011). Proměny školního vzdělávání v biodromálním kontextu. Hamburg: Verlag Dashöfer GmbH.

Werner, E. E., Smith, R. S. (1992). Overcoming the Odds : high risk children from birth to adulthood. Ithaca, N. Y: Cornell University Press.

Downloads

Published

22-01-2016

How to Cite

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M., & PITULA, B. (2016). IMPORTANCE OF VULNERABLE AND RESILIENT FACTORS AT WORK WITH CHILDREN WITH ACTIVITY DISORDERS. Acta Salus Vitae, 3(2). Retrieved from http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/73

Issue

Section

Articles