ANALYSES OF BALANCE CHANGES IN ACTIVE SENIORS IN PRAGUE REGION: RESULTS OF TINETTI AND ANTHROPOMETRIC MEASUREMENT AND ANTHROPOMETRIC MEASUREMENT

Eliška FROŇKOVÁ, Jiří KAJZAR, Milada KREJČÍ, Martin HILL, Miroslav TICHÝ

Abstract


The submitted thesis was elaborated within the project GAČR ID 17-25710S

„Basic research of changes in balance in seniors“. The author’s analysed the changes in the balance of seniors from the perspective of wellness and applied an intervention program in the locally active seniors in Prague. It reveals the close relationship between the psychic component and the balancing abilities of the elderly. The aim of the research, carried out in two selected facilities, was to analyses the changes in balance and its impact on senior research groups. Based on the evaluation of the data, it was found that the bio- psycho-social balance of seniors can positively influence balance abilities. The results confirmed the positive health and social benefits of the intervention program for the elderly. Seniors who are physically active show a high score in all the parameters presented in the presented results. Based on the data obtained, the author points out the importance and usefulness of quality intervention programs for the elderly.

Keywords: seniors, balance skills, intervention, bio-psycho-social components of balance, physical activities.

Acknowledgement: Research was supported and funded by the Czech Science Foundation – project GAČR ID 17-25710S “Basic research of balance changes in seniors”.


Full Text:

PDF

References


Blahušová, Eva. (2005) Wellness, fitness. Praha: Karolinum

Blahutková, Marie, Daniela Jonášová a Milan Ošmera. (2015) Duševní zdraví a pohyb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,

Buzková, K., Fitness jóga. (2006) Praha: Grada.

Čámský, Pavel, Jan, Sembdner a Dagmar, Krutilová (2011). Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Praha: Portál.

Čevela, Rostislav, Libuše, Čeledová, Zdeněk Kalvach, Jan Holčík a Pavel Kubů. (2014) Sociální gerontologie. Praha: Grada Publishing.

Dvořáčková, Dagmar. (2012) Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. Praha: Grada.

Dylevský, Ivan. (2009) Funkční anatomie. Praha: Grada.

Ferring, Dieter. (2005) Quality of life and models of ageing well. Nepublikovaná essay. Luxembourg: University of Luxembourg.

Gregor, Ota. [1998] Muži nestárnou? Ale ženy žijí déle. Kladno: Delta.

Hálková, J. a kol. (2005). Zdravotní tělesná výchova I.: obecná část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny.

Haškovcová, Helena. (2012) Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. Praha: Galén.

Hegyi, Ladislav a Štefan Krajčík. (2010) Geriatria. Bratislava: Herba.

Holmerová, Iva. (2014) Průvodce vyšším věkem: manuál pro seniory a jejich pečovatele. Praha: Mladá fronta.

Holmerová, Iva, Božena Jurašková a Květuše Zikmundová. (2007) Vybrané kapitoly z gerontologie. Praha: EV public relations.

Hrozenská, Martina a Dagmar Dvořáčková. (2013) Sociální péče o seniory. Praha: Grada.

Chopra, Deepak. (2004) Nesmrtelné tělo, nekonečná duše: kvantová alternativa dlouhověkosti. Praha: Pragma.

Kabelíková, Karla a Marie Vávrová. (1997) Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy: (průprava ke správnému držení těla). Praha: Grada.

Krejčí, Milada et al. (2010) Adequate movement regtime and bio-psycho-social determinants of active life style. České Budějovice: University of South Bohemia.

Krejčí, Milada, Pavel Tilinger, Václav HOŠEK a kolektiv. (2018) Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. sr.o.

Krejčí, Milada, Václav Hošek a kolektiv. (2016) Wellness. Praha: Grada Publishing, a.s.

Krejčí, Milada, Pavel Tilinger a Ludmila Vacek. (2016) Education to wellness education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t. d.

Krejčí, Milada. (2017) Výchova ke zdravému životnímu stylu: učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Plzeň: Nakladatelství Fraus.

Krištofič, J. (1997) Využití prvků balančního charakteru k rozvoji motorických schopností. Česká kinantropologie, 1(2), s.45-53.

Křivohlavý, Jaro. (2011) Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie: možnosti, které čekají. Praha: Grada.

Larsen, Christian, Christiane Wolff a Eva Hagerforstenlechner. (2018) Medical yoga: anatomicky správné cvičení. Olomouc: Poznání.

Maheshwarananda, Bucher, Harriet, ed. (2016) Jóga proti bolestem v zádech: terapeutická cvičení doplněná o relaxační a dechové techniky. Bratislava: Vishwaguruji Publishing House.

Maslow, A. H. (2014) O psychologii bytí. Praha: Portál.

Matoušek, Oldřich, Pavla Kodymová a Jana Koláčková, ed. (2010) Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál.

Měkota, Karel a Jiří Novosad. (2005) Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého.

Mlýnková, Jana. (2011) Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada.

Mühlpachr, Pavel. (2017) Kvalita života seniorů. Brno: MSD.

Mühlpachr, Pavel. (2001) Geragogika pro speciální pedagogy. Brno: Masarykova univerzita.

Navrátil, Pavel. (2003) Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka. Sociální práce, 2003(2), s. 84-94.

Ondrušová, Jiřina. (2011) Stáří a smysl života. Praha: Karolinum.

Pokorná, Andrea. (2010) Komunikace se seniory. Praha: Grada.

Pokorný, Ivan. (2004) Zdravotní tělesná výchova pro seniory. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pichaud, Clément a Isabelle Thareau. (1998) Soužití se staršími lidmi: praktické informace pro ty, kdo doma pečují o staré lidi, i pro sociální a zdravotnické pracovníky. Praha: Portál.

Puciato D, Borysiuk Z, Rozpara M. (2017) Quality of life and physical activity in an older working-age population. Clin Interv Aging. 2017(12):1627–1634.

Rosławski, Adam. (2005) Jak zůstat fit ve stáří: (cvičení a pohybové hry pro seniory, zdravý životní styl ve stáří, pohyb v době nemoci). Brno: Computer Press.

Sak, Petr a Karolína Kolesárová. (2012) Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada.

Salivartová, Jana a Jaromír Veteška. (2014) Edukace seniorů v evropském kontextu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha.

Slepička, Pavel, Jiří Mudrák a Irena Slepičková.(2015) Sport a pohyb v životě seniorů. Praha: Karolinum.

Suchá, Jitka a Eva Jarolímová. (2017) Trénink paměti pro seniory: prevence Alzheimerovy choroby a dalších závažných onemocnění. Brno: Edika.

Suchá, Jitka, Iva Jindrová a Běla Hátlová. (2013) Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál.

Sýkorová, Dana a Oldřich Chytil, ed. (2004) Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta.

Šamánková, Marie. (2011) Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada.

Štilec, Miroslav. (2003) Pohybově-relaxační programy pro starší občany. Praha: Karolinum.

Štilec, Miroslav. Program aktivního stylu života pro seniory. (2004) Praha: Portál.

Švamberk Šauerová, Markéta, Vadíková, Katarína M., ed. (2013) Specifika edukace seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra.

Topinková, Eva. (2005) Geriatrie pro praxi. Praha: Galén.

Tůma, Jiří, Milada Krejčí a Václav Hošek. (2018) Spiritualita wellness. Praha: Grada.

Uhlíř, Petr. (2008) Pohybová cvičení seniorů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Venglářová, Martina. (2007) Problematické situace v péči o seniory: příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky. Praha: Grada.

Zemánková, Marie. (1996) Pohyb nad zlato: [pracovní učebnice pro výuku tělesné výchovy pro ZŠ]. Olomouc: Hanex.

INTERNET

Český statistický úřad. Věková skladba obyvatel Česka se výrazně promění. [online] [s.a.] [Cit. 2018-11-29] https://www.czso.cz/csu/czso/vekova-skladba-obyvatel-ceska-se-vyrazne-promeni

Český statistický úřad. Projekce obyvatelstva České republiky. [online] [s.a.] [Cit. 2013-07-23] https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-do-roku-2100-n- fu4s64b8h4

Ústav zdravotnických studií a informatiky. Dotazník SF-36 [online] [s.a.] [Cit. 2018-10-19] http://www.uzis.cz/system/files/u44/SF-36_dotaznik_20181019.pdf

Státní zdravotní ústav. Diabetes – epidemie 21. století; výsledky studie Ehes. [online] [s.a.] [Cit. 2019-03-30] http://www.szu.cz/ehes2014

Český statistický úřad. Senioři v české republice v datech. [online] [s.a.] [Cit. 2018-12-31] https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2018

World Health Organization (1948). Definition of the Health. http://www.who.int/about/definition/e n/print.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The College of Physical Education and Sport PALESTRA, L.t.d.