PREPARATION OF SENTENCED FOR RELEASE FROM IMPRISONMENT

Štefan NESZMÉRY

Abstract


A preparation of the sentenced for a life after their release from a prison begins in the moment the person is taken to the jail and therefore this process is present during the whole time of imprisonment. In this case, a social worker is usually the only one in this environment who tries to form an ordinary relationship with the sentenced. Furthermore, he should be patient and fleshly enough in order to be able to carry all the tests from the side of the sentenced. At the same time, he should be able to accept the sentenced person without any prejudice. (Dundrová, Kujevská 2012)

Keywords: sentenced, resocialization, a social worker, penitentiary care

Full Text:

PDF

References


Dundrová, M., Kujevská, L. (2012). Penitenciární sociální práce před propuštěním na svobodu. In Sociální práce 12(2), p. 5.

Etický kódex príslušníka a zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže, (2013).

Heretik, A. (2004). Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie. Bratislava: SPN.

Havlík, R. (2007). Úvod do sociologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 128 s.

Justová, M. (2005). Cisár je nahý. Represia verzus prevýchova. Bratislava: Vydavateľstvo Oto Németh, 119 s.

Justová, M. (2009). Zem, ktorá nemá svoje nebo. Sociálna práca s trestanými osobami. Bratislava: SOFA, 341 s.

Kleskeň, L. (2016). Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými. Bratislava: IRIS, 109 s.

Kozoň, A. (2009.) Sociálna práca s rizikovým klientom. Trenčín, 69 s.

Kozoň, A. (2009a.) Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca. http://www.upsvar.sk/

Počty obvinených a odsúdených. Štatistika – December 2017. (on-line) [cit. 2018-01-12.]. avaible on: http://www.zvjs.sk/index.php?počty_obvinených_a_odsúdených.

Schavel, M. a kol. (2016). Sociálna prevencia – teória a prax. Liptovský Ján, 268 s.

Vyhláška MS SR č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Zákona č.475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The College of Physical Education and Sport PALESTRA, L.t.d.